A A A

Akty prawne

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (PDF, 301,9KB)

Ustawa o pomocy społecznej (PDF, 637,0KB)

Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (PDF, 74,5KB)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (PDF, 102,9KB)

Rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (PDF, 89,5KB)

Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych (PDF, 63,7KB)

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (PDF, 77,3KB)

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (PDF, 55,6KB)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (PDF, 112,1KB)

Rozporządzenie w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzacych oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (PDF, 69,5KB)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (PDF, 526,5KB)

Rozporządzenie w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej (PDF, 98,1KB)

Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą byc finansowane ze środków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PDF, 74,6KB)

Rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (PDF, 147,7KB)

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (PDF, 230,0KB)

Rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (PDF, 87,4KB)

Rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (PDF, 71,9KB)

Rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej srodków na podjecie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (PDF, 72,9KB)

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (PDF, 68,4KB)

Ustawa o repatriacji (PDF, 186,2KB)

Rozporządzenie w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegajace sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF, 52,7KB)

Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis (PDF, 110,9KB)

Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy sie o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF, 150,0KB)

Rozporządzenie w sprawie zaswiadczen o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF, 71,3KB)

Rozporządzenie Komisji (WE) w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (PDF, 87,8KB)

Rozporządzenie Komisji (WE) w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (PDF, 88,5KB)

Rozporządzenie Komisji (WE) w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (PDF, 85,3KB)

Rozporządzenie Komisji (WE) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (PDF, 332,2KB)