A A A

Aktywna Mama, aktywny Tata

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu jest realizatorem partnerskiego projekt pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.
Partnerem wiodący projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu; pozostałymi realizatorami projektu: MOPR w Toruniu, MOPS w Bydgoszczy, MOPR w Grudziądzu, PCPR w Inowrocławiu i MOPR we Włocławku oraz Powiatowe Urzędy Pracy w wymienionych miastach.
Adresatami projektu są:
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim),
  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym.
Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie:
  • porycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku (do 800 zł), klubie dziecięcym (do 600 zł), wynagrodzenia dziennego opiekuna (do 600 zł),
  • pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem (do 800 zł).
Finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.
Dla osób bezrobotnych skierowane będzie też wsparcie w postaci działań aktywizujących, takich jak:
  • doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje zawodowe.
I etap rekrutacji potrwa od 6 do 13 maja 2019 r.
Dokumentacja zgłoszeniowa przyjmowana będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu , ul. Mątewska 17, pok. nr 017, w godzinach: 730-1400.
Kontakt:
Arleta Krusik - tel. 52 35 92 228
Hanna Lewandowska - tel. 52 35 92 263

Dokumentacja do pobrania:
Zasady rekrutacji Formularz rekrutacyjny Lista rankingowa
Plakat informacyjny