A A A

Dofinansowanie ze środków PFRON w 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje, iż od 15 stycznia br. w siedzibie Centrum przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu oraz za pośrednictwem strony internetowej można pobierać wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON. Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz składać wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Wnioski można składać przez cały rok, jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe wnioski na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się najlepiej jest złożyć w I kwartale roku.
Podstawą udzielenia dofinansowania jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy dołączyć fakturę zakupu wraz z kserokopią zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Starając się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego pamiętajmy, iż nie można zakupić przedmiotu dofinansowania przed podpisaniem umowy a do wniosku dołączamy fakturę ofertę. Ubiegając się o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym po otrzymaniu wniosku należy udać się do lekarza, pod opieką, którego znajduje się osoba niepełnosprawna w celu wypełnienia „wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” i wraz z pozostałymi załącznikami złożyć w tutejszym Centrum. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się oprócz aktualnego orzeczenia wnioskodawcy oraz osób z nim mieszkających wymagają dodatkowych załączników (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o pobieraniu nauki, umowa najmu lokalu lub akt notarialny, kalkulacje kosztów związanych z realizacją zadania, faktury proforma lub oferty cenowe, dokumenty potwierdzające inne niż PFRON źródła finansowania).
Szczegółowe informacje można uzyskać:
  • osobiście w siedzibie Centrum pokój nr 15 i 17 (parter)
  • telefonicznie - przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny oraz turnusy rehabilitacyjne tel. 52 359 22 56; łamanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się tel. 52 359 22 28
  • za pośrednictwem strony internetowej w zakładce pomoc niepełnosprawnym