A A A

Informacje

Etapy składania i przyznawania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych/ środków pomocniczych:
 1. Uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od uprawnionego do tego lekarza.
 2. Potwierdzić zlecenie do realizacji w oddziale NFZ (w przypadku zaopatrzenia comiesięcznego wymagane jest potwierdzenie zlecenia tylko raz).
 3. Zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ.
 4. Pobrać fakturę proforma lub w przypadku zakupu przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego za gotówkę fakturę oryginalną.
 5. Pobrać z PCPR odpowiedni wniosek o dofinansowanie i dołączyć do tego następujące załączniki:
  • kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
  • fakturę proforma lub w przypadku zakupu przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego za gotówkę fakturę oryginalną,
  • kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze,
  • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 6. Złożyć wniosek w odpowiednim PCPR.
 7. Rozpatrzenie wniosku następuje po otrzymaniu środków z PFRON.

Limit dochodów wynosi:
 • dla osoby zamieszkującej z rodziną 50% przeciętnego wynagrodzenia - 2 127,79 zł
 • dla osoby samotnej 65% - 2 766,13 zł

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2013.1190 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U.2017.1061).