A A A

Informacje


Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 poź. zm.) - zwanej dalej "ustawą", rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2014 poz. 1937) zwanego dalej rozporządzeniem oraz Zarządzenia Nr 1 z dnia 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

 1. Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi:
  • 30% przeciętnego wynagrodzenia (tj. 1 459 zł), o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnoprawności,
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia (tj. 1 313 zł) – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia (tj. 1 216 zł) - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20 % przeciętnego wynagrodzenia (tj. 973 zł) – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  • 20 % przeciętnego wynagrodzenia (tj. 973 zł) – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.
 2. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową (potwierdzoną wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego PCPR, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj. kwoty określonej w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009, Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 40%przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie. Jeżeli na turnus kierowane jest rodzeństwo to w tym przypadku przypada tylko jeden opiekun.
 3. W przypadku znacznego niedoboru środków funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w ust.1, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata (nie dotyczy niepełnosprawnych osób w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat, uczących się i niepracujących).
 4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w pierwszej kolejności otrzymują niepełnosprawne osoby w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności oraz niepełnosprawne osoby dorosłe, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne i w roku poprzedzającym złożony wniosek nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 5. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w drugiej kolejności otrzymują dorosłe osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne i w roku poprzedzającym złożony wniosek nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Opiekun dzieci niepełnosprawnych (rodzeństwa) przypada jeden na rodzeństwo w czasie trwania turnusu.
 6. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w następnej kolejności otrzymują niepełnosprawne osoby dorosłe, które:
  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne i korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne i korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • posiadają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności bez względu na to czy korzystały lub nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 7. Wniosek o dofinansowanie do turnusu można składać przez cały rok.
 8. Przy przyznawaniu dofinansowania podstawowym kryterium jest faktyczna sytuacja zdrowotna wnioskodawcy opisana przez lekarza we wniosku lekarskim.
 9. Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie przed uzyskaniem dofinansowania ponosi wyłącznie wnioskodawca.
 10. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od centrum pomocy informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 11. W przypadku gdy Centrum poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego dofinansowania, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 12. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Centrum w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 13. Centrum w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 14. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.