A A A

Informacje

Procedury dotyczące możliwości uzyskania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Opracowano na postawie: Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 317 z późn. zm.).
 1. Kto może ubiegać się o zwrot kosztów.
  • O zwrot kosztów, zwany „refundacją” ubiegać się mogą pracodawcy, którzy zobowiążą się zatrudniać przez okres 36 m-cy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotną lub poszukującą pracy i nie pozostającą w zatrudnieniu.
  • Jednocześnie pracodawcy:
   • nie mogą posiadać zaległych zobowiązań wobec PFRON, Urzędu Skarbowego oraz ZUS (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
   • muszą prowadzić działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy,
   • muszą zobowiązać się do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji związanej z udzieloną pomocą ze środków PFRON.
 2. Warunki ubiegania się pracodawcy o zwrot kosztów.
  • Refundacja kosztów w ww. zakresie stanowi dla przedsiębiorców pomoc de minimis, do której mają zastosowanie odpowiednio:
   • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), albo
   • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de mini mis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
  • Zwrot kosztów nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia [przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.)] za każde utworzone stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
 3. Złożenie wniosku.
  Wnioskodawca ubiegający się o zwrot kosztów składa wniosek w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
  • kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności:
   • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego i aktu notarialnego - w przypadku osób prawnych;
   • umowę spółki cywilnej potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym;
   • w szczególnych przypadkach koncesje lub pozwolenie na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta, zgodnie z odrębnymi przepisami, wymaga takiej koncesji lub pozwolenia;
  • kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia, w którym mają zostać wyposażone stanowiska pracy;
  • odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata (w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata, należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy), wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego;
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON;
  • kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej N I P;aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
 4. Okoliczności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.
  Przy rozpatrywaniu wniosku o zwrot kosztów, bierze się pod uwagę w szczególności:
  • kondycję finansową wnioskodawcy, uprawdopodobniającą zapewnienie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy;
  • wkład wnioskodawcy w wyposażenie stanowisk pracy;
  • potrzeby lokalnego rynku pracy;
  • liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
  • koszty wyposażenia stanowiska pracy;
  • okres działania oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
  • wysokość posiadanych środków Funduszu, przeznaczonych na ten cel na dany rok.
 5. Termin rozpatrzenia wniosku.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, wnioskodawca:
   • informowany jest o stwierdzonych nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku,
   • wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
   Termin ten ulega przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy. W przypadku niezachowania ww. terminu wnioskodawca zostaje poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
  • Wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku zostaje poinformowany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwały, o której mowa w art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje uzasadnienie.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca wzywany jest na negocjacje warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
  • Zwrotem kosztów nie obejmuje się podlegającej odliczeniu kwoty podatku od towarów i usług oraz kwoty podatku akcyzowego.
 6. Stałe elementy umowy cywilnoprawnej.
  Po zakończeniu negocjacji Starosta Inowrocławski zawiera umowę z pracodawcą, która w szczególności zawiera:
  • Zobowiązania Starosty Inowrocławskiego do:
   • wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
   • co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy.
  • Zobowiązania pracodawcy do:
   • poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
   • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty Inowrocławskiego,
   • informowania Starosty Inowrocławskiego o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
   • rozliczenie otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,
   • zwrotu otrzymanej refundacji oraz odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
    w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty Inowrocławskiego do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, a w szczególności:
    • wykorzystania otrzymanej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem,
    • niedokonania w ustalonym terminie wyposażenia stanowisk pracy,
    • niezatrudniania osoby, której dotyczy refundacja przez okres 36 miesięcy od dnia jej zatrudnienia, chyba że w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy zatrudni inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotną lub poszukującą pracy i niepozostającą w zatrudnieniu,
    • zbycia maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska pracy bez zgody Starosty Inowrocławskiego,
    • zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby, której dotyczy refundacja,
   • zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji, w formie uzgodnionej w trakcie negocjacji.
  • Uruchomienie środków Funduszu następuje po przedłożeniu stosownych do przedmiotu umowy dokumentów, a w szczególności:
   • rozliczenia i zestawienia kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
   • faktur, rachunków i dowodów zapłaty potwierdzających poniesione koszty,
   • skierowań dla osób niepełnosprawnych wydanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu,
   • kopii umów o pracę zawartych z osobami niepełnosprawnymi,
   • kopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników,
   • zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne, wydanych przez lekarza medycyny pracy,
   • oceny technicznej rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną w przypadku wytworzenia wyposażenia - koszty oceny i wyceny ponosi pracodawca,
   • wypisu z ewidencji wyposażenia i środków trwałych,
   • dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie zwrotu refundacji.
  • W terminie 7 dni od przedłożenia dokumentacji rozliczeniowej Starosta Inowrocławski występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii, odpowiednio, o przystosowaniu stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. Pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Pracy jest Warunkiem zwrotu kosztów.
  • Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy oraz koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy.
  • Refundację przekazuje Starosta Inowrocławski na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii PIP.
  • Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 m-cy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.. Pracodawca dokonuje zwrotu środków w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Pracodawca nie zwraca tych środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do 36 miesięcznego okresu obowiązkowego zatrudniania osoby niepełnosprawnej. z późn. zm.).


Procedury dotyczące możliwości ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Opracowano na podstawie:
 • art.12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.).
 1. Uprawnieni.
  Osoby niepełnosprawne:
  • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, które nie osiągnęły wieku emerytalnego;
  • zdolne do samodzielnego prowadzenia planowanej działalności;
  • które nie otrzymały innych środków publicznych na ten cel;
  • które nie prowadziły działalności gospodarczej, rolniczej lub nie byli członkami spółdzielni socjalnej przez ostatnie 12 m-cy.
 2. Cele na jakie mogą być przeznaczone środki PFRON.
  • Środki z PFRON mogą zostać przyznane jednorazowo na:
   • podjęcie po raz pierwszy działalności:
    • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
    • rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
   • wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
   • ponowne podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa spółdzielni socjalnej pod warunkiem, że wnioskodawca nie korzysta aktualnie ze środków udzielonych z Funduszu Pracy.
  • Jednorazowe środki przyznawane są jako pomoc de minimis, o której stanowią odpowiednio:
   • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 1),
   • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 9, albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczącej pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
 3. Wyłączenia:
  • przedmiotowe:
   • wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji, obligacji,
   • pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą (np.: czynsz, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje, itp.), finansowanie szkoleń,
   • koszty wysyłki, transportu, przygotowania, pakowania,
   • koszty podłączenia wszelkich mediów (np.: linii telefonicznych, Internetu oraz koszty abonamentu), zakupu telefonów,
   • zakup nieruchomości i ziemi,
   • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy,
   • leasing maszyn, urządzeń i pojazdów,
   • zakup samochodów osobowych,
   • zakup pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
   • zakup rzeczy lub usług w stosunku do bezrobotnych będących: małżonkami, zstępnymi (dzieci, wnuki), wstępnymi (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierbami, zięciami, synowymi, ojczymami, macochami, teściami, rodzeństwem i małżonkami rodzeństwa; za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych,
   • remont lokalu mieszkalnego lub wyodrębnionej części lokalu mieszkalnego, jeśli działalność będzie prowadzona w tym lokalu lub części lokalu (np. 1 pokoju),
   • l
   • remonty lub naprawa maszyn i urządzeń,
  • podmiotowe:
   • działalność w formie spółki,
   • działalność gospodarcza sezonowa (obowiązek prowadzenia działalności przez 24 miesiące),
   • handel obwoźny oraz gastronomia obwoźna,
   • przewóz osób taksówkami,/usługi transportu towarowego i osobowego,
   • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
   • działalność o charakterze hazardowym (np. gry liczbowe, loterie, zakłady wzajemne, gry na automatach),
   • prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem lub Pocztą Polską,
   • prowadzenie lombardu,
   • handel złomem i metalami kolorowymi,
   • prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka,
   • prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie poza terenem powiatu inowrocławskiego,
   • kontynuacja działalności po członku najbliższej rodziny,
   • prowadzenie w danym lokalu/pomieszczeniu działalności gospodarczej o takim samym profilu jak działalność gospodarcza prowadzona już przez inny podmiot w tym samym lokalu/pomieszczeniu.
 4. Złożenie wniosku.
  Wnioskodawca ubiegający się o środki składa w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Inowrocławiu wniosek, do którego załącza:
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • dokument informujący o kwalifikacjach zawodowych wnioskodawcy;
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu potwierdzające status osoby pozostającej bez pracy oraz fakt niekorzystania ze środków na podjęcie działalności z Funduszu Pracy;
  • aktualny odcinek renty ( w przypadku rentobiorców);
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza;
  • oświadczenie wnioskodawcy i jego współmałżonka o posiadaniu zadłużenia (pod rygorem przewidzianym art. 233 §1 K.K.);
  • pozyskane zezwolenia, koncesje, licencje, itp.;
  • zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej;
  • zaświadczenie z urzędu gminy o wygaśnięciu obowiązku w podatku rolnym (w odniesieniu do działalności rolniczej), lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku;
  • dokumenty dotyczące zabezpieczenia wnioskowanych środków (informacje dotyczące poręczycieli, zaświadczenia o dochodach);
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do prowadzenia
 5. Okoliczności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.
  Rozpatrując złożony wniosek dokonuje się oceny planowanej działalności gospodarczej albo rolniczej w aspekcie możliwości prowadzenia jej przez co najmniej 24 miesiące, kierując się m.in.:
  • przewidywanymi efektami ekonomicznymi przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
  • popytem i podażą lokalnego rynku na planowaną działalność;
  • udziałem środków własnych wnioskodawcy (finansowych, trwałych);
  • kalkulacją wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
  • uprawnieniami i kwalifikacjami wnioskodawcy;
  • wysokością posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.
 6. Termin rozpatrzenia wniosku.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, wnioskodawca informowany jest o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Termin ten ulega przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy złożony przed jego upływem, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nie leżących po stronie wnioskodawcy. W przypadku niezachowania w/w terminu wnioskodawca zostaje poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
  • Wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku zostaje poinformowany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwały, o której mowa w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca wzywany jest na negocjacje warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od doręczenia wezwania.
  • W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Starosta zawiera z wnioskodawcą umowę.
 7. Stałe elementy umowy.
  • Po zakończeniu negocjacji zawierana jest umowa cywilnoprawna, która określa w szczególności:
   • kwotę przyznanych środków oraz termin ich wypłaty,
   • formę zabezpieczenia przyznanych środków,
   • termin rozliczenia przyznanych środków,
   • termin rozpoczęcia działalności.
  • Umowa powinna zobowiązywać Wnioskodawcę do:
   • przeznaczenia środków na cel ściśle określony w umowie,
   • terminowego rozpoczęcia działalności i rozliczenia otrzymanych środków,
   • prowadzenia działalności gospodarczej, lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; nie wlicza się okresu zawieszenia działalności,
   • przechowywania dokumentów związanych z uzyskaną pomocą przez okres 10 lat,
   • udokumentowania i rozliczenia przyznanych środków w terminie określonym w umowie,
   • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty,
   • <;li>informowania Starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
   • zwrotu w terminie 3 m-cy od dnia wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy - przyznanych środków wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia ich uzyskania,
   • zabezpieczenia zwrotu kwoty środków,
   • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów i usług sfinansowanych z przyznanych środków:
    • w terminie 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
    • w terminie 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku, w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, wynika kwota do zwrotu.
  • Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej.
 8. Tryb i zasady wypłacania środków.
  • Warunkiem wypłaty środków jest dostarczenie przez wnioskodawcę odpowiednio:
   • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej,
   • kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
   • zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.
  • Dopuszcza się przekazanie środków przed dniem przedstawienia zaświadczenia o uzyskaniu zezwolenia (koncesji) jeżeli jego (jej) wydanie jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków. W takim przypadku wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia Staroście zezwolenia (koncesji) w terminie nie dłuższym niż 6 miesiące od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.
 9. Rozliczenie środków.
  • Rozliczenie wnioskodawcy z wykorzystania środków następuje na podstawie:
   • faktur, rachunków,
   • umów kupna - sprzedaży,
   • innych dokumentów stanowiących dowód zapłaty za nabyte rzeczy lub usługi, z datą wystawienia (zawarcia) po dniu podpisania umowy.
  • Przy zakupie środków trwałych używanych konieczna jest wycena rzeczoznawcy (koszt wyceny obciąża wnioskodawcę).