A A A

Likwidacja barier technicznych


Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 j.t.) – zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz.1190 z.m.) zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz Zarządzenia nr 5 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 1. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
 2. Wysokość dofinansowania do zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych, wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Każdorazowo kwotę dofinansowania określa dyrektor Centrum.
 3. Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków PFRON.
 4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z PFRON i zawarciem umowy z Funduszem.
 5. Wnioski mogą być składane w każdym czasie. PCPR w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje osobę, która go złożyła, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrywany poza kolejnością.
 6. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie składając kompletny wniosek w roku kolejnym.
 7. O dofinansowanie do instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, olejowe lub elektryczne mogą ubiegać się tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności zamieszkujące samotnie lub zamieszkujące z innymi osobami niepełnosprawnymi o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 8. Dofinansowanie do budowy instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną oraz zakupu i montażu urządzeń do centralnego ogrzewania dokonuje się wg następujących etapów:
  • wnioski rozpatrywane są kwartalnie,
  • u wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do 31 marca danego roku dokonuje się wizji lokalnej w miejscu zamieszkania celem weryfikacji wniosku i dokonania dokumentacji fotograficznej oraz określenia stopnia samodzielności na podstawie „Oceny stanu psychofizycznego”,
  • sporządza się listę wniosków według uzyskanej punktacji zgodnie ze skalą punktową,
  • wnioski złożone w następnych kwartałach rozpatrywane są w identyczny sposób, o ile są jeszcze środki finansowe,
  • wnioski opiniowane są przez komisję powołaną przez dyrektora Centrum, która określa, czy wnioskodawca kwalifikuje się do ewentualnego przyznania dofinansowania,
  • po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca przedkłada:
   • projekt techniczny instalacji,
   • kosztorys szczegółowy opracowany w oparciu o ceny rynku lokalnego oraz Katalogi Nakładów Rzeczowych,
 9. Nie przewiduje się katalogu rzeczowego urządzeń, sprzętu, robót lub innych czynności, jakie mogą być dofinansowane w ramach likwidacji barier technicznych.
 10. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celu jakim jest likwidacji barier technicznych.
 11. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Podczas rozpatrywania wniosku bierze się pod uwagę związek wnioskowanego przedmiotu z rodzajem niepełnosprawności Wnioskodawcy, a także zasadność wniosku.
 12. Dofinansowaniem nie mogą być objęte artykuły gospodarstwa domowego oraz sprzęt RTV.