A A A

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje, że zmianie uległy procedury dotyczące dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się.
W 2019 roku o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające obustronny ubytek słuchu na poziomie powyżej 70 decybeli, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w programie PFRON „Aktywny samorząd”, oraz osoby w wieku aktywności zawodowej niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn dolnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i poruszające się na wózku inwalidzkim. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań likwidacji barier można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92 228.