A A A

O nas

Alicja Szemczak
Pedagog społeczny, pedagog pracy socjalnej, trener umiejętności psychospołecznych i mediator. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, członek Niebieskiej Linii. Uczestniczy w liczny kursach i szkoleniach, ukończyła m. in. szkolenia w zakresie handlu ludźmi, interwencji kryzysowej oraz przemocy. Pracowała ponad 20 lat z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka oraz współpracowała ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Obecnie kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Inowrocławiu.


Joanna Kuta
Magister psychologii i pedagogiki socjalnej oraz opiekuńczo – wychowawczej. Ukończyła I stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, oraz terapię poznawczo – behawioralną, mediator. Pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, była psychoterapeutką w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i współuzależnień w Toruniu. Prowadziła wykłady, szkolenia warsztaty, grupy wsparcia w Fundacji Ekspert Kujawy.


Marek Kolinski
Doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzący od wielu lat oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Inicjator wielu specjalistycznych szkoleń dla policjantów i przedstawicieli innych służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Laureat „Złotego Telefonu” – wyróżnienia przyznawanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Od kilkunastu pełni funkcję sądowego kuratora społecznego w VI Zespole Kuratorskiej Służby Sadowej przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Zawodowo był związany z Policją, gdzie przez ostatnie lata służby pełnił funkcję wojewódzkiego koordynatora procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty” i uczestniczył w pracach zespołów powoływanych przez Komendanta Głównego Policji w celu opracowywania katalogu działań, podejmowanych przez tą formację w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.