A A A

O nas

Alicja Szemczak
Pedagog społeczny, pedagog pracy socjalnej, trener umiejętności psychospołecznych i mediator. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, członek Niebieskiej Linii. Uczestniczy w liczny kursach i szkoleniach, ukończyła m. in. szkolenia w zakresie handlu ludźmi, interwencji kryzysowej oraz przemocy. Pracowała ponad 20 lat z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka oraz współpracowała ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Obecnie kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Inowrocławiu.


Teresa Czajkowska
Psycholog, ukończyła psychologię - kierunek psychologia kliniczna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach, m. in. ukończyła trzyletnie szkolenie w zakresie terapii rodzin prowadzone przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin UJ w Krakowie. Z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej jest związana od początku jego istnienia.


Arleta Lasecka
Specjalista pracy socjalnej, doradca zawodowy i personalny. Od 8 lat jest pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Ukończyła wiele różnych kursów i szkoleń z zakresu pracy socjalnej. Posiada ceryfikat upoważniający do pracy metodą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Na co dzień pracuje z rodzinami zastępczymi oraz osobami niepełnosprawnymi. Z ośrodkiem interwencji kryzysowej związana od stycznia 2011 r.


Małgorzata Kamelska
Psycholog, pedagog, mediator, studia podyplomowe z zakresu ewaluacji dydaktyczno – wychowawczej. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog i psycholog w jednym z większych gimnazjów w województwie łódzkim. Pracowała również w szkole integracyjnej. Przez wiele lat współpracowała z uczelnią wyższą prowadząc warsztaty dla studentów pedagogiki z zakresu komunikacji i kontaktu z klientem. W szkołach prowadziła zajęcia z dziećmi w ramach projektu: „ Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. Współtworzyła programy profilaktyczne i wychowawcze. Obecnie psycholog OWDiR w Inowrocławiu. Współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej współprowadząc grupy psychoedukacyjne dla młodzieży.


Łukasz Czajkowski
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu prawa podatkowego. Przez ponad 7 lat pracował w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu, zajmując się postępowaniami podatkowymi oraz karnymi skarbowymi. Z ośrodkiem Interencji Kryzysowej w Inowrocławiu związany od 2010 r., gdzie specjalizuje się w sprawach cywilnych i rodzinnych.


Joanna Kuta
Magister psychologii i pedagogiki socjalnej oraz opiekuńczo – wychowawczej. Ukończyła I stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, oraz terapię poznawczo – behawioralną, mediator. Pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, była psychoterapeutką w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i współuzależnień w Toruniu. Prowadziła wykłady, szkolenia warsztaty, grupy wsparcia w Fundacji Ekspert Kujawy.


Marek Kolinski
Doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzący od wielu lat oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Inicjator wielu specjalistycznych szkoleń dla policjantów i przedstawicieli innych służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Laureat „Złotego Telefonu” – wyróżnienia przyznawanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Od kilkunastu pełni funkcję sądowego kuratora społecznego w VI Zespole Kuratorskiej Służby Sadowej przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Zawodowo był związany z Policją, gdzie przez ostatnie lata służby pełnił funkcję wojewódzkiego koordynatora procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty” i uczestniczył w pracach zespołów powoływanych przez Komendanta Głównego Policji w celu opracowywania katalogu działań, podejmowanych przez tą formację w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.