A A A

O projekcie

Cel projektu:
Wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący docelowo do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.


Adresaci projektu:
 1. Osoby niepełnosprawne.
 2. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie.
 3. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych oraz osoby stanowiące ich otoczenie.
 4. Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych.
 5. Osoby opuszczające całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.
 6. Osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.


Planowane działania:
 1. Doradztwo zawodowe- indywidualne i grupowe.
 2. Treningi umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych ( kursy, warsztaty)
 4. Konferencja Grupy Rodzinnej.
 5. Turnusy rehabilitacyjne.
 6. Zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych.
 7. Doradztwo specjalisty ds. osób niepełnosprawnych.
 8. Zajęcia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe lub umożliwienie zdobycia nowych.
 9. Wyjazdy integracyjne.

Budżet projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oszacowało realizację projektu na kwotę 573 352,55 PLN.