A A A

O projekcie

„Rodzina w Centrum” to projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z trzema Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, jednym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz dziewiętnastoma Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko–pomorskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Ogólna wartość projektu wynosi 11 482 020,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 9 759 717, 00 zł
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.
Projekt realizowany jest w całym województwie kujawsko–pomorskim do czerwca 2018 r.
W powiecie inowrocławskim projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych tj:
 1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej;
  • osoby opuszczające pieczę zastępczą;
  • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
 2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
  • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
W ramach projektu „Rodzina w Centrum” PCPR w Inowrocławiu zaplanował następujące formy wsparcia:
 1. Utworzenie Centrum Wspierania Rodzin.
 2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne
  • prawne,
  • psychologiczne
  • psychiatryczne dla dzieci.
 3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.
 4. Zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów.
 5. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
 6. Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi.
 7. Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
 8. Superwizja rodzin zastępczych

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 • przynależność do grup docelowych projektu;
 • zamieszkanie na terenie powiatu inowrocławskiego;
 • nie korzystanie z podobnych form wsparcia w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;
 • podpisanie i przedłożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku osób nieletnich pozostających w pieczy zastępczej dokumenty składa i podpisuje osoba sprawująca pieczę zastępczą.
Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.