A A A

O projekcie

Projekt „Rodzina w Centrum 2” jest kontynuacją projektu „Rodzina w Centrum” i tak jak on jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.
Projekt realizowany jest od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Projekt skierowany jest do:
 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Planowane efekty:
 • pokonanie trudności, wzmocnienie kompetencji oraz więzi w rodzinach naturalnych i zastępczych;
 • nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami przez dzieci;
 • wzmocnienie kompetencji i podniesienie samooceny młodzieży przebywającej i opuszczającej pieczę zastępczą.

Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.
Budżet projektu na województwo kujawsko-pomorskie wynosi 12 318 179,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 11 332 724,50zł
Ogólna wartość projektu dla PCPR w Inowrocławiu (Partnera) wynosi 330 374,00 zł w tym
kwota dofinansowania UE wynosi 303 075,00 zł,
wkład własny wynosi 27 299,00 zł.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” oferujemy:
 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne;
 2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - prawne;
 3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne;
 4. Warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje rodzicielskie – zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice biorą udział w warsztacie;
 5. Cykliczne warsztaty dla dzieci pn. „Moje emocje”;
 6. Warsztaty dla młodzieży przebywającej i opuszczającej pieczę zastępczą;
 7. Wyjazd edukacyjny z elementami integracji mający na celu m.in. wzmacnianie więzi rodzinnych.

Zrealizowane zostanie również spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.