A A A

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny - placówka socjalizacyjna, mająca główną siedzibę w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15, realizuje zadania przewidziane dla placówki socjalizacyjnej.


O PLACÓWCE
W Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, w skład którego wchodzi 1 duży dom oraz 6 samodzielnych grup wychowawczych, przebywać mogą dzieci i młodzież od urodzenia do 18 roku życia. Po uzyskaniu pełnoletniości można przedłużyć pobyt wychowanka w ośrodku do czasu ukończenia przez niego szkoły, do której uczęszczał przed ukończeniem 18 roku życia. W placówce mogą przebywać dzieci niepełnosprawne, w tym dzieci niepełnosprawne ruchowo w stopniu zapewniającym wystarczającą samodzielność, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. W strukturach Ośrodka funkcjonują następujące grupy:
 • samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Ikara 6 w Inowrocławiu, w grupie może przebywać do 14 wychowanków,
 • samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Konwaliowej 30 w Inowrocławiu, w grupie może przebywać do 14 wychowanków,
 • samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu, w grupie może przebywać do 12 wychowanków,
 • samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Sportowej 4 w Jaksicach, w grupie może przebywać do 14 wychowanków,
 • samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy w Orłowie 52, gm. Inowrocław, w grupie może przebywać do 14 wychowanków,
 • dom w Gniewkowie tworzą 3 grupy wychowawcze, w każdej grupie może przebywać do 10 wychowanków.

PLACÓWKA ZAPEWNIA DZIECKU:
 • całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,
 • zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne,
 • kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, pracuje z rodziną dziecka,
 • organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi,
 • może prowadzić hostel oraz mieszkanie usamodzielnienia.

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TYTUŁU POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE:
 • placówką socjalizacyjną kieruje dyrektor,
 • wychowawca placówki organizuje pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem,
 • wychowawca, kierujący procesem wychowawczym dziecka, realizuje zadania wynikające z indywidualnego planu pracy oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka,
 • pracownik socjalny pracuje z rodziną dziecka, rozpoznaje jego sytuację rodzinną, utrzymuje kontakt z instytucjami wspierającymi tę rodzinę, inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny,
 • psycholog lub pedagog przygotowuje diagnozę indywidualna dziecka, prowadzi zajęcia terapeutyczne oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w placówce,
 • opiekun dziecięcy opiekuje się dzieckiem do lat trzech oraz dzieckiem niepełnosprawnym, pracę wychowawcy wspierają pracownicy, których zatrudnienie wynika z potrzeby organizowania zajęć terapeutycznych oraz zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki i bezpieczeństwa,
 • placówka utrzymuje kontakt z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka w celu uzyskania informacji o jego sytuacji rodzinnej.