A A A

Poradnictwo specjalistyczne w ramach projektu

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:
  • poradnictwo specjalistyczne;
  • superwizja rodzin zastępczych;
  • warsztaty dla dzieci i młodzieży;
  • warsztaty dla rodziców.