A A A

Program wyrównywania różnic między regionami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. Zarząd PFRON przyjął procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obowiązujące realizatorów w 2016 roku. Beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach następujących obszarów:
Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Kwota dofinansowania do 150.000,00 zł.
Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Kwota dofinansowania do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
Obszar D – likwidacja barier transportowych. Kwota dofinansowania:
 • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 250.000,00 zł dla autobusów.
Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Kwota dofinansowania do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.
Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:
 • wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 • zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 • wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku zgodności tych projektów z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:
 • 50% kosztów realizacji projektu w obszarze B; 30% w przypadku projektów dotyczących urzędów,
 • 50% kosztów realizacji projektu w obszarze C,
 • 70% kosztów realizacji projektu w obszarze D; 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej ,
 • 20% całkowitych kosztów realizacji projektu unijnego stanowiącego część wkładu własnego w obszarze E,
 • 70% kosztów realizacji projektu w obszarze F,
 • 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w obszarze G.

Realizatorami programu są:
 • Powiat Inowrocławski w ramach obszarów B, C, D i F,
 • Kujawsko - Pomorski Oddział PFRON w ramach obszaru E.

Wnioski i wystąpienia o dofinansowanie ze środków PFRON dotyczące obszarów B, C, D i F należy składać wraz z obowiązującymi załącznikami w formie papierowej i elektronicznej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, pokój 130 do 12 kwietnia 2016 r.
Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje na temat procedur realizacji programu są dostępne na stronie PFRON: