A A A

Seminarium podsumowujące


W dniu 11 grudnia 2008 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu odbyło się seminarium podsumowujące rezultaty wdrażania projektu "Podróż w usamodzielnienie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który od 50 lat wspiera przedsięwzięcia pomagające osobom poszukującym pracy, bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom pracującym w zdobywaniu umiejętności i kwalifikacji wymaganych na rynku pracy.
W seminarium udział wzięli Wicestarosta Inowrocławski Pan Sławomir Szeliga, Przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego Pan Piotr Czarnolewski, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Pani Karolina Kucharska, Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, wchodzący w skład Zespołu Projektowego, uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście.
Projekt systemowy skierowany został do 10 osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych, które miały możliwość pełnej integracji z innymi uczestnikami projektu. Uczestnikami projektu "Podróż w usamodzielnienie" były osoby młode w wieku od 18 do 25 roku życia, opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu inowrocławskiego, korzystające z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.
Głównym celem projektu PCPR było uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej, poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:
  • wspomaganie procesu usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze poprzez zaproponowanie im udziału w instrumentach aktywnej integracji;
  • poprawa perspektyw społecznych, zawodowych i edukacyjnych usamodzielnianych wychowanków na terenie powiatu;
  • zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w powiecie.
W efekcie projekt realizowany w ramach Priorytetu VII (Promocja integracji społecznej) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przyczynił się wprost do osiągnięcia celu Działania 7.1.2 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie), w szczególności w zakresie rozwijania aktywnych form integracji społecznej i umożliwianiu dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.