A A A

Spotkanie dot. przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie stanowi ważny problem społeczny, z którym od wielu lat zmagają się instytucje takie jak: policja, ośrodki pomocy społecznej, wymiar sprawiedliwości oraz organizacje społeczne. Głównym zadaniem ww. jednostek jest przeciwdziałanie przemocy i zapobieganie jej skutkom poprzez działania interwencyjne, edukację, poradnictwo, wsparcie emocjonalne i społeczne oraz psychoterapię. W obszarze przeciwdziałania przemocy konieczna jest współpraca. Praca w Zespołach Interdyscyplinarnych daje możliwość skoordynowania działań co zwiększa szanse osiągnięcia głównego celu jakim jest zatrzymanie przemocy i zapobieganie jej skutkom. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli wszystkich jednostek współpracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy tj. przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych, kuratorów, prokuratury, policji. Na spotkanie zaproszono Koordynatora Procedury Niebieskiej Karty Komendy Wojewódzkiej Policji, Panią podkomisarz Monikę Herman, która zapoznała uczestników z realizacją procedury NK w województwie kujawsko–pomorskim a w szczególności w powiecie inowrocławskim. Spotkanie miało charakter roboczy, omówiono indywidualne przypadki, wspólnie podjęto próbę rozwiązania niektórych problemów. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani, zadawano wiele pytań, na które otrzymywali odpowiedzi. Spotkania organizowane przez OIK przy PCPR służą głównie polepszeniu współpracy, udrożnieniu komunikacji pomiędzy osobami pracującymi na rzecz pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Osoby potrzebujące pomocy mogą korzystać z oferty ośrodka tj. pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej. W ośrodku prowadzone są grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc, grupy dla młodzieży uwikłanej między innymi w przemoc, grupy dla rodziców i dzieci w sytuacji rozstania (rozwodu). Osoby, które doznają przemocy mogą korzystać ze wsparcia grupy dla osób w kryzysie. Wszystkie informacje dotyczące pomocy można uzyskać pod nr telefonu 52 359 22 49 (55).

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania