A A A

V Konwent kierowników i dyrektorów pcpr-ów

10-11 czerwca 2013 r. w miejscowości Chabsko odbył się V Konwent dyrektorów i kierowników Powiatowych Centr Pomocy Rodzinie, w którym wzięło udział 15 przedstawicieli pcpr-ów, oraz Pani Dorota Wróblewska, dyrektor ROPS-u w Toruniu wraz z zastępcą. Podczas konwentu zaprezentowane i omówione zostały zadania realizowane przez powiatowe centra zarówno ze środków budżetu jak i środków zewnętrznych, w tym unijnych.
Podczas pierwszego dnia Konwentu omówiono następujące tematy:
1.Zadania powiatu dotyczące pieczy zastępczej w świetle aktualnego stanu prawnego tj. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) na przykładzie Powiatu Mogileńskiego, które zaprezentowała Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie,
2. Europejski Fundusz Społeczny w nowej perspektywie programowania zaprezentowany przez Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
3. Nabór wniosków na projekty systemowe w 2014 r. warunki, którego przybliżył Z-ca Dyrektora regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
4. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej omówiona przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku.
Drugi dzień Konwentu został poświęcony omówieniu zagadnień związanych z realizacją programu Aktywny Samorząd. Zebranym informacje dotyczące programu przybliżył dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.