A A A

V sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

1 marca br. podczas V sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego, która odbyła się w Sali biesiadnej Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, Rafał Walter, dyrektor PCPR w Inowrocławiu, przedstawił projekty dwóch uchwał, które jednogłośnie zostały przyjęte przez radnych. Pierwsza uchwała dotyczyła sprawozdania z działalności i efektów pracy PCPR w 2018 r. oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
Oto kilka istotnych informacji. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2018 r. wyniosła 389. Na 31 grudnia funkcjonowało 145 rodzin zastępczych, w których przebywało 201 dzieci. Pod opieką PCPR było 145 usamodzielnianych wychowanków. Zgłoszono 25 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do Ośrodka Adopcyjnego, dla 9 małoletnich zakończono procedurę adopcyjną. Przeprowadzono 358 ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, a przedstawiciele Centrum wzięli udział w 25 zespołach do spraw okresowej oceny funkcjonowania dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wydatki na piecze zastępczą wyniosły 11 517 978,12 zł. Druga uchwała dotyczyła określeni działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2019 przeznaczone zostaną środki przekazane z PFRON. Powiat Inowrocławski otrzymał 2 155 383 zł, a więc o 76 151 zł więcej niż w roku ubiegłym. Radni dokonali podziału środków na następujące zadania:
  • udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu - 40 000 zł;
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - 300 000 zł;
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 450 000 zł;
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 50 000 zł;
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 491 503 zł;
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 290 000 zł;
  • dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - 533 880 zł.

V sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

V sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego