A A A

VI Konwent kierowników i dyrektorów pcpr-ów

1 października 2013 r. odbył się VI Konwent Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie zorganizowano na terenie powiatu chełmińskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie. Udział w spotkaniu potwierdziło 14 przedstawicieli z 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Zebranych gości powitał Wicestarosta Chełmiński – Pan Zdzisław Gamański. Następnie pierwszą część spotkania poprowadziła Pani Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON w Toruniu – Pani Aleksandra Gierej. Szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia dotyczące Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” – realizacja w 2013 r. poprzez analizę pytań i odpowiedzi kierowanych przez centra. Następnie Pani Dyrektor Gierej przedstawiła informację na temat prowadzonych kontroli przez inspektorów Oddziału w powiatach w zakresie wydatkowania środków na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
Spotkanie zostało podsumowane przez Przewodniczącego Konwentu. Ustalono plan kolejnych spotkań w roku bieżącym oraz 2014. Zgodnie z oczekiwaniami Kierowników i Dyrektorów PCPR obecnych na spotkaniu tematyka, która będzie poruszana i omawiana na kolejnych posiedzeniach związana będzie z organizacją rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz jej finansowaniem.