Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

OGŁASZA
NABÓR OTWARTY na 2020 r.
OSÓB BEZROBOTNYCH

w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

Adresatami naboru są osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie:

  • porycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku (do 800 zł), klubie dziecięcym (do 600 zł), wynagrodzenia dziennego opiekuna (do 600 zł),
  • pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem (do 800 zł).


Finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. 
Dla osób bezrobotnych skierowane będzie też wsparcie w postaci działań aktywizujących, takich jak:

  • doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje zawodowe.


Rekrutacja rozpocznie się od 25 maja 2020 r.
Dokumentacja zgłoszeniowa przyjmowana będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, pok. nr 017, w godzinach: 730-1400.
  Kontakt:
Arleta Krusik - tel. 52 35 92 228
Hanna Lewandowska - tel. 52 35 92 263

Załączniki:

  • akt urodzenia dziecka/dzieci/ Karta Dużej Rodziny,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica /opiekuna (jeśli dotyczy),
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy),
  • zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (jeśli dotyczy) lub oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy,
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu współmałżonka (jeśli dotyczy).


Dokumenty do pobrania: