Niebieska Linia
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. Jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pogotwie patronuje akcji Zły dotyk.

Dzieciństwo Bez Przemocy
Kampania społeczna zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia i Fundację Dzieci Niczyje. Informacje o celach i formie akcji, lista organizowanych imprez, możliwość przyłączenia się do akcji, lista koalicjantów i ambasadorów kampanii oraz materiały i FAQ związany z przemocą. Ponadto bibliografia, forum dyskusyjne, akcja w mediach i formy wsparcia działalności na rzecz wyeliminowania przemocy w rodzinie.

Grupa Wsparcia - Przemoc Domowa
Dom - azyl, miejsce gdzie można czuć się bezpiecznie. Kiedy do jego wnętrza wdziera się łapa przemocy - już nie ma gdzie się, schować. Jej pazury pozostawiają ślady na całe życie. Pierwszym krokiem do zmazania ich jest przełamanie milczenia - pozwól sobie mówić.

Dziecko i Prawo
Strona zawiera bardzo dużo informacji prawnych. Można zapoznać się z wzorami pism, pozwów, aktów prawnych regulujących sprawy rodzinne.

Fundacja Dzieci Niczyje
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Działamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków. Prowadzimy programy profilaktyki krzywdzenia dzieci przez dorosłych oraz rówieśników, m.in. program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie oraz program wsparcia rodziców przeżywających trudności w wychowaniu dzieci. Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań.

Dziecko Krzywdzone
Serwis jest w całości poświęcony zjawisku krzywdzenia dzieci. Celem strony jest gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie wiedzy na temat problemu. Na portalu znajdują się artykuły prezentujące koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne, a także informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych z obszaru problematyki krzywdzenia dzieci. Na stronie można również skorzystać z bogatej, polsko- i angielskojęzycznej bibliografii problemu krzywdzenia dzieci. Portal zawiera dane teleadresowe placówek, które pomagają dzieciom krzywdzonym oraz informacje na temat sposobów i możliwości wsparcia.

Dziecko Świadek
Strona powstała w ramach programu na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych

Dziecko w Sieci
Strona zawiera informacje i porady dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom w internecie.