A A A

Aktywna Mama, aktywny Tata w 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze
OGŁASZA
NABÓR na rok 2020

Adresatami naboru są:
  • osoby bezrobotne pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3;
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.
Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie:
  • pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku (do 800 zł), klubie dziecięcym (do 600 zł), wynagrodzenia dziennego opiekuna (do 600 zł),
  • pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem (do 800 zł).
Finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. 
Dla osób bezrobotnych skierowane będzie też wsparcie w postaci działań aktywizujących, takich jak:
  • doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, wsparcie specjalistów ds. aktywizacji,
  • szkolenia zawodowe, staże.
Rekrutacja potrwa od 9 stycznia 2020 do 20 stycznia 2020 r. 
Dokumentacja zgłoszeniowa przyjmowana będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu , ul. Mątewska 17, pok. nr 017, w godzinach: 730-1400
Kontakt:
Arleta Krusik - tel. 52 35 92 228
Hanna Lewandowska - tel. 52 35 92 263
Dokumenty zgłoszeniowe (do pobrania)
Formularz i zasady rekrutacji