Loga

Natalia Majchrzak
pok. 15 parter
tel. 523592256
Arleta Lasecka
pok. 22 parter
tel. 523592258

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Całkowita wartość projektu: 12 663 937,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 10 764 346,45 zł
BENEFICJENCI PROJEKTU
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"

OKRES REALIZACJI
Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

CEL PROGRAMU
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt skierowany jest do:
 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Planowane efekty:
 • pokonanie trudności, wzmocnienie kompetencji oraz więzi w rodzinach naturalnych i zastępczych;
 • nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami przez dzieci;
 • wzmocnienie kompetencji i podniesienie samooceny młodzieży przebywającej i opuszczającej pieczę zastępczą.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” oferujemy:
 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne;
 2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne;
 3. Specjalistyczne poradnictwo – logopedyczne;
 4. Warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje rodzicielskie – zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice biorą udział w warsztacie;
 5. Warsztaty dla młodzieży przebywającej i opuszczającej pieczę zastępczą;
 6. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne;
 7. Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych.

Zrealizowane zostanie również spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
Jednym z partnerów realizujących projekt pt. „Rodzina w Centrum 3” została fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”, z siedzibą w Toruniu. W ramach projektu Fundacja zrealizuje zadania dotyczące:
 • diagnozy dziecka w kierunku FASD
 • terapii dziecka i rodziny z syndromem FASD.