A A A

Dobry Start

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki wnioski o świadczenie składają:
  • rodziny zastępcze,
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie dobry start przysługuje:
  • dzieciom lub osobom uczącym się do 20-tego roku życia,
  • dzieciom lub osobom uczącym się do 24-tego roku życia w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby ubiegające się o świadczenie muszą pobierać naukę w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

Pobierz wniosek