A A A

Dofinansowanie w ramach Modułu III

Zgodnie z decyzją Zarządu PFRON samorządy powiatowe mogą podejmować decyzje o przywróceniu Wnioskodawcom terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia.
W związku z powyższym, Wnioskodawcy, którzy nie złożyli do dnia 16 listopada br. wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu mogą zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z prośbą o przywrócenie terminu złożenia wniosku.

Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zaliczonych do grona osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, które jednocześnie są:
 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Pomoc w ramach programu może być przyznana wyżej wymienionym osobom, jeśli w okresie od 9 marca do 16 listopada b.r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych (rozumianej w myśl zasad realizacji programu) przez okres minimum pięciu następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy okresu pomocy. Pomoc przyznana może być za okres nie dłuższy niż 5 miesięcy)
Wymagane załączniki:
 • wystąpienie o przywrócenie terminu na złożenie wniosku,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z placówki rehabilitacyjnej, w której udzielane jest wsparcie osobie niepełnosprawnej. Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

W przypadku, gdy przekazanie środków finansowych przyznanych w ramach dofinansowania Modułu III ma nastąpić przelewem na konto, którego właścicielem nie jest Wnioskodawca, do wniosku należy dołączyć oświadczenie dotyczące przekazania środków na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.

Druki do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III
Zaświadczenie z placówki rehabilitacyjnej
Oświadczenie dotyczące numeru konta bankowego
Wystąpienie o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.
Każdy uczestnik  programu  oraz jego opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w programie.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (52) 35-92-256.