A A A

Doradztwo zawodowe

Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne Proserwy
Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

CELE WARSZTATÓW:
 1. Przełamywanie barier w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 2. Udoskonlanie własnych umiejętnosci w podejmowaniu decyzji, ich realizacji i brania odpowiedzialności za nie
 3. Wyzwolenie kreatywności oraz nowego sposobu myślenia w procesie zmian zachodzących na rynku pracy
 4. Osiągnięcie aktywnej postawy w stosunku do przemian
 5. Wyposażenie każdego z uczestników zajęć w umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy
 6. Pobudzanie do działań aktywnych oraz korzystanie z form aktywizacji zawodowej
 7. Uświadomienie uczestnikom konieczności wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje życie

ZADANIA WARSZTATÓW:
 1. Określenie potrzeb zawodowych oraz zbadanie preferencji i predyspozycji zawodowych
 2. Poznanie własnych umiejętnosci uniwersalnych, adaptacyjnych
 3. Pomoc w opracowaniu IPD
 4. Poznanie metod i technik poszukiwania pracy
 5. Autoprezentacja - nabycie umiejetności mówienia o swoich celach, umiejętnościach i kwalifikacjach
 6. Redagowanie dokumentów - nauka pisania CV, listu motywacyjnego oraz własnej oferty
 7. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - oko w oko z pracodawcą

EFEKT KOŃCOWY:
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy powinni:
 1. Rozpoznać umiejętności oraz swoje mocne i słabe strony
 2. Rozbudzić swoje potrzeby zawodowe
 3. Wyzbyć się postaw roszczeniowych i osłonowych
 4. Rozpoznać własne możliwości i oczekiwania w stosunku do pracy

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW
Obejmuje 36 godzin warsztatowych realizowanych w dniach 26.07-02.08.2008 r.

Organizator wyjazdowych warsztatów szkoleniowych:
Przygoda
Biuro Turystyki "PRZYGODA"
ul. Św. Ducha 8
88-100 Inowrocław