A A A

Informacje

Słownik:
 • Fundusz – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • osoba niepełnosprawna – oznacza to osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • rozporządzenie – oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96, poz. 861 z późn. zmianami).

Dofinansowanie dotyczy imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym i turystycznym organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowić mogą imprezy o charakterze integracyjnym.
Przez organizację kultury należy rozumieć działalność kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. W zakresie tego pojęcia wchodzą: widowiska, akcje oświatowe, rozrywkowe, imprezy artystyczne, rozrywkowe oraz wspierające krzewienie i podtrzymywanie tradycji.
Organizacja sportu jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Natomiast rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Zadania z zakresu rehabilitacji powinny być realizowane przez : m.in. popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.
Turystyka to zorganizowane, zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.
Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
Wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.

 1. Podstawa prawna.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zmianami).
 2. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy.
  O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 3. Przyznanie dofinansowania.
  • dofinansowanie następuje na pisemny wniosek (załącznik nr 1 do Zasad) złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania,
  • wnioski są rozpatrywane na bieżąco po otrzymaniu środków Funduszu,
  • decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu po uzyskaniu opinii Zespołu powołanego do rozpatrywania wniosków. Zespół powołuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zarządzeniem,
  • w przypadku złożenia wniosków niekompletnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji. Nie uzupełnienie wniosku w ciągu 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia,
  • nie podlegają rozpatrzeniu wnioski:
   • niekompletne,
   • wnioskodawców, którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, byli stroną umowy z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy,
   • wnioskodawców posiadających zaległości wobec Funduszu,
  • dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie,
  • podstawą dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków funduszu stanowi umowa zawarta pomiędzy działającym z upoważnienia Starosty Inowrocławskiego dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, a wnioskodawcą.
 4. Kompletność wniosku.
  Kompletny wniosek powinien zawierać:
  • prawidłowo wypełniony formularz wniosku (załącznik nr 1 do Zasad) wraz z wymienionymi załącznikami do wniosku,
  • preliminarz sportowy (załącznik nr 2 do Zasad),
  • kosztorys rzeczowo-finansowy na planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 3 do Zasad)
  Wnioskodawca powinien określić, które pozycje kosztorysu mają być sfinansowane ze środków Funduszu. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w uznanym kosztorysie, także w przypadkach gdy dla prawidłowej realizacji imprezy niezbędne było wykonanie dodatkowych usług czy zakupu materiałów lub urządzeń, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
  W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku dołącza informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
  W przypadku gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym Zakład Pracy Chronionej – do wniosku dołącza:
  • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
  • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 5. Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w przypadku, gdy:
  • program merytoryczny lub celowość zakupu usług i sprzętu nie jest zgodny z celami określonymi w niniejszych zasadach,
  • wyczerpany został limit środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 6. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków podejmuje z upoważnienia Starosty Inowrocławskiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Od decyzji dyrektora nie przysługuje odwołanie.
 7. Rozliczenie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
  • przekazanie środków Funduszu na realizację zadania następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy działającym z upoważnienia Starosty Inowrocławskiego dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, a wnioskodawcą,
  • przekazanie środków Funduszu następuje w całości bez obowiązku przedstawienia rachunków lub faktur przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy,
  • rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przez wnioskodawcę dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (faktur, rachunków) opatrzonych przez wnioskodawcę klauzulą: „płatne ze środków PFRON w wysokości....” oraz dowodu uiszczenia udziału własnego,
  • do końcowego rozliczenia dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (załącznik nr 4 do Zasad),
  • w rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatku od towarów i usług, w przypadku wnioskodawców będących płatnikami VAT.
 8. Zobowiązania wnioskodawcy.
  Wnioskodawca zobowiązany jest do:
  • powiadomienia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w formie pisemnej, o każdej zmianie mającej wpływ na termin lub zakres realizacji jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia,
  • przedłożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu dokumentów rozliczeniowych, w terminie 14 dni od daty ich wystawienia,
  • umożliwienia w każdym czasie przedstawicielowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy oraz udzielenia pisemnej informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania zadania.