A A A

Likwidacja barier architektonicznych


Zasady dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 j.t.) – zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz.1190 z.m.) zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz Zarządzenia nr 4 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 1. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Realizacja tego zadania ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
 2. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania ustala się po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku.
 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z PFRON i zawarciem umowy z Funduszem.
 4. Wnioski mogą być składane w trakcie całego roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwane dalej „Centrum” informuje osobę, która złożyła wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje negatywne rozpatrzenie wniosku.
 5. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie składając kompletny wniosek w roku kolejnym.
 6. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być dofinansowane w ramach likwidacji barier architektonicznych, zawartych w niżej przedstawionym Katalogu.
 7. Wszystkich wnioskodawców obowiązuje skala punktowa, zgodnie z którą ustala się kolejność w przydzielaniu dofinansowania.
 8. W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją życiową, losową, itp., dyrektor Centrum po pozytywnej opinii pracownika socjalnego może podjąć decyzję o dofinansowaniu, gdy wnioskodawca nie uzyskał wystarczającej liczby punktów kwalifikujących do podpisania umowy, określonych w skali punktowej.
 9. Wnioski w dniu składania powinny być kompletne i zawierać wszystkie wymagane załączniki i podpisy. Centrum nie przyjmuje niekompletnych wniosków.
 10. Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków:
  • wnioski rozpatrywane są kwartalnie,
  • u wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do 31 marca danego roku, dokonuje się wizji lokalnej w miejscu zamieszkania celem weryfikacji wniosku i dokonania dokumentacji fotograficznej oraz określenia stopnia samodzielności na podstawie „Oceny stanu psychofizycznego osoby ubiegającej się o dofinansowanie (lub osoby niepełnosprawnej o utrudnionym poruszaniu się wspólnie zamieszkującej z wnioskodawcą) do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania”
  • każdy wniosek podlega punktacji zgodnie ze skalą punktową
  • wnioski złożone w następnych kwartałach rozpatrywane są w identyczny sposób, o ile Centrum dysponuje środkami finansowymi,
  • wnioski opiniowane są przez Komisję powołaną przez dyrektora PCPR, składającą się z przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych i jednego przedstawiciela Centrum, która określa czy wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania dofinansowania,
  • listę zakwalifikowanych przez Komisję wniosków sporządza się według przyjętych kryteriów,
  • po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca przedkłada:
   • projekt budowlany (szkic pomieszczenia przed i po modernizacji),
   • kosztorys wstępny bądź wycenę,
  • po dostarczeniu dokumentów, o których mowa w pkt 7 i ich weryfikacji następuje podpisanie umowy.
 11. Wszystkie prace budowlane winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 j.t.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r .Nr 75 poz.690).
 12. Inne szczegółowe informacje:
  • wniosek o dofinansowanie musi zawierać uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celu jakim jest likwidacja barier architektonicznych,
  • zakres rzeczowy i finansowy budowy lub robót budowlanych określa projekt budowlany, wyciąg z projektu budowlanego lub szkic mieszkania,
  • szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala się wg średnich cen publikowanych w regionalnych informatorach, a w przypadku ich braku, średnich cen rynkowych,
  • do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, kosztorysów: wstępnych, powykonawczych, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi oraz pozwolenia na budowę,
  • koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, projektów, kosztorysów, itp. pokrywa wnioskodawca,
  • przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, a także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych,
  • wnioskodawca obowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie z Centrum, zawierając z wykonawcą umowę cywilno-prawną (druk umowy otrzymuje z Centrum),
  • w przypadku, gdy wnioskodawca decyduje się na wykonanie robót we własnym zakresie, tj. nie powierzając wykonania zadania podmiotom trzecim, otrzymuje dofinansowanie w wysokości do 95% zakupionych przez siebie materiałów niezbędnych przy wykonywaniu prac,
  • o zawarciu umowy z wykonawcą wnioskodawca obowiązany jest powiadomić Centrum w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
  • wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy,
  • przekazanie dofinansowania następuje po odbiorze wykonanych prac, którego dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Centrum-w tym jeden uprawniony do nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem likwidacji barier po dostarczeniu przez wnioskodawcę:
   • faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców o terminie nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia rachunku,
   • dowodu uiszczenia udziału własnego,
   • kosztorysu powykonawczego, jeśli wymaga tego inspektor budowlany,
   • protokołu odbioru robót podpisanego przez wykonawcę oraz wnioskodawcę, a także po sprawdzeniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznych i formalnym, przelewem na wskazane konto,
  • przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową,
  • w rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat kar umownych,
  • przekazanie środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów,
  • w przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie dokonane w ciągu 14 dni po terminie udokumentowania przez wnioskodawcę usunięcia wad,
  • dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych, robót budowlanych oraz budowy lub innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych lub wykonywanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy ze Starostą Inowrocławskim,
  • do rozliczenia nie uwzględnia się faktur na materiały oraz robót dokonywanych przed podpisaniem umowy ze Starostą Inowrocławskim o dofinansowanie ze środków PFRON.

Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być dofinansowane w ramach likwidacji barier architektonicznych.
 1. Katalog rzeczowy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym posiadających dysfunkcję narządu ruchu, potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności z występującym symbolem niepełnosprawności 05-R lub 10-N (równoważne z orzeczeniami ZUS stwierdzającymi całkowitą niezdolność do pracy lub całkowitą niezdolność do pracy i samoegzystencji, a także stwierdzającymi niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia – I i II grupa inwalidów potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) w szczególności obejmuje:
  • dla osób niepełnosprawnych z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim budowę pochylni (podjazdu) ,
  • zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
  • założenie płytek antypoślizgowych, jeżeli podłoże stwarza trudności w poruszaniu się,
  • roboty polegające na likwidacji progów i/lub likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,
  • zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości co najmniej 90 cm (dotyczy osób poruszających się tylko i wyłącznie za pomocą wózka inwalidzkiego),
  • adaptację pomieszczeń na łazienkę i wc, a także przystosowanie już istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb wnioskodawcy:
   • wykonanie odpływu liniowego lub tzw. koperty z syfonem bez przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej,
   • skucie istniejącej posadzki i położenie nowej antypoślizgowej wraz z fugami,
   • poszerzenie drzwi łazienkowych do 80 cm (w świetle) w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   • zakup i montaż krzesełka lub siedziska prysznicowego ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z prysznica,
   • zakup i montaż oporęczowania (wymagany uchwyt pod natryskiem oraz przy wc)
   • zakup i montaż kompaktu wc przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
   • zakup i montaż umywalki przystosowanej do osoby niepełnosprawnej,
   • zakup i montaż lustra pochylnego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   • zakup i montaż baterii umywalkowych i prysznicowych.
  • przystosowanie kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym:
   • obniżenie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów wysuwanych, umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,
   • zakup i montaż ruchomych półek na specjalnych prowadnicach,
   • zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie pod kątem od 90° do 170°,
  • koszty wykonania robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych z robotami wymienionymi w pkt od „a” do „g”.
 2. W przypadku wszelkich innych robót i zakupów nie zawartych w katalogu wniosek rozpatrywany jest indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 3. Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń oraz prace tzw. zakryte, a także wszystkie inne, które służą modernizacji infrastruktury mieszkaniowej osoby niepełnosprawnej a także zakup artykułów gospodarstwa domowego, szafek, akcesoriów łazienkowych, itp.


Przykładowe rozwiązania przystosowania łazienki