A A A

Likwidacja barier w komunikowaniu sięZasady dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.


Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926) zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz Zarządzenia nr 6 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.
  1. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie wiedzy. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić jej kontakt z otoczeniem.
  2. Wysokość dofinansowania do zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Każdorazowo kwotę dofinansowania określa dyrektor Centrum.
  3. Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.
  4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z PFRON i zawarciem umowy z Funduszem.
  5. Wnioski mogą być składane w każdym czasie. PCPR w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje osobę, która go złożyła, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrywany poza kolejnością.
  6. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie składając kompletny wniosek w roku kolejnym.
  7. Nie przewiduje się katalogu rzeczowego urządzeń, sprzętu lub usług, jakie mogą być dofinansowane w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.
  8. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Podczas rozpatrywania wniosku bierze się pod uwagę związek wnioskowanego przedmiotu z rodzajem niepełnosprawności Wnioskodawcy, a także zasadność wniosku.
  9. O dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego (zestawu komputerowego lub komputera typu laptop) mogą ubiegać się tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne posiadające obustronny ubytek słuchu na poziomie powyżej 70 decybeli, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w programie PFRON „Aktywny samorząd”, oraz osoby w wieku aktywności zawodowej niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn dolnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i poruszające się na wózku inwalidzkim.
  10. Dofinansowaniem nie mogą być objęte artykuły gospodarstwa domowego oraz sprzęt RTV.