A A A

O projekcie

Cel projektu:
Wzrost integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.


Adresaci projektu:
  1. Osoby niepełnosprawne.
  2. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie.
  3. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych oraz osoby stanowiące ich otoczenie.
  4. Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.


Planowane działania:
  1. Doradztwo zawodowe.
  2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
  3. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych ( kursy, warsztaty).
  4. Konferencja Grupy Rodzinnej.
  5. Turnus rehabilitacyjny
  6. Doradztwo specjalisty ds. osób niepełnosprawnych.

Budżet projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oszacowało realizację projektu na kwotę 502 523,12 PLN.