A A A

O projekcie

Cel projektu:
Wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący docelowo do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.


Adresaci projektu:
 1. Osoby niepełnosprawne.
 2. Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.


Planowane działania:
 1. Doradztwo zawodowe- indywidualne i grupowe.
 2. Treningi umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych ( kursy, warsztaty)
 4. Staże zawodowe.
 5. Turnusy rehabilitacyjne.
 6. Zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych.
 7. Doradztwo specjalisty ds. osób niepełnosprawnych.
 8. Zajęcia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe lub umożliwienie zdobycia nowych.
 9. Wyjazdy integracyjne.

Budżet projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oszacowało realizację projektu na kwotę 281 376,30 PLN.