A A A

O projekcie

Cel projektu:
Integracja społeczna prowadząca docelowo do zaktywizowania zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.


Adresaci projektu:
  1. Osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
  2. Osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.
  3. Osoby niepełnosprawne.
  4. Osoby przebywające w rodzinach zastępczych zagrożone wykluczeniem społecznym.
  5. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych oraz osoby stanowiące ich otoczenie.

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.


Planowane działania:
  1. Doradztwo zawodowe.
  2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
  3. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
  4. Konferencja Grupy Rodzinnej.

Budżet projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oszacowało realizację projektu na kwotę 363.983,49 PLN.