A A A

O projekcie

Projekt "Podróż w usamodzielnienie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do 10 osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych, opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu powiatu inowrocławskiego. Są to osoby młode w wieku od 18 do 25 roku życia, korzystające z pomocy społecznej, kontynuujące naukę i niepracujące. Zwykle posiadają one niskie kwalifikacje zawodowe, co uniemożliwia im zdobycie zatrudnienia. Dlatego konieczne wydaje się zaproponowanie im możliwości odbycia szkoleń i aktywizacji zawodowej, by umożliwić im wejście na rynek pracy, a dzięki temu normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Stąd wynika główny cel projektu "Podróż w usamodzielnienie": Uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym osób niepełnosprawnych. By zrealizować cel główny projektu niezbędne jest osiągnięcie poniższych celów szczegółowych:

  • Wspomaganie procesu usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze poprzez zaproponowanie im udziału w instrumentach aktywnej integracji;
  • Poprawa perspektyw społecznych, zawodowych i edukacyjnych usamodzielnianych wychowanków na terenie powiatu;
  • Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w powiecie.

W efekcie projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przyczyni się wprost do osiągnięcia celu Poddziałania 7.1.2 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie), w szczególności w zakresie rozwijania aktywnych form integracji społecznej i umożliwianiu dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.