A A A

Spotkanie edukacyjne dot. pieczy zastępczej

20 czerwca 2017 r. w siedzibie Fundacji EKSPERT-KUJAWY w Inowrocławiu odbyło się SPOTKANIE EDUKACYJNE dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Prezentacje, prelekcje, ćwiczenia edukacyjne oraz projekcja filmu przybliżyły uczestnikom funkcjonowanie zarówno rodzinnych form pieczy zastępczej jak i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Zapraszamy do galerii