Alicja Szemczak
Pedagog społeczny, pedagog pracy socjalnej, trener umiejętności psychospołecznych i mediator. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, członek Niebieskiej Linii. Uczestniczy w liczny kursach i szkoleniach, ukończyła m. in. szkolenia w zakresie handlu ludźmi, interwencji kryzysowej oraz przemocy. Pracowała ponad 20 lat z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka oraz współpracowała ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Obecnie kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Inowrocławiu.

Joanna Kuta
Magister psychologii i pedagogiki socjalnej oraz opiekuńczo – wychowawczej. Ukończyła I stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, oraz terapię poznawczo – behawioralną, mediator. Pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, była psychoterapeutką w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i współuzależnień w Toruniu. Prowadziła wykłady, szkolenia warsztaty, grupy wsparcia w Fundacji Ekspert Kujawy.

Marek Kolinski
Doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzący od wielu lat oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Inicjator wielu specjalistycznych szkoleń dla policjantów i przedstawicieli innych służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Laureat „Złotego Telefonu” – wyróżnienia przyznawanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Od kilkunastu pełni funkcję sądowego kuratora społecznego w VI Zespole Kuratorskiej Służby Sadowej przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Zawodowo był związany z Policją, gdzie przez ostatnie lata służby pełnił funkcję wojewódzkiego koordynatora procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty” i uczestniczył w pracach zespołów powoływanych przez Komendanta Głównego Policji w celu opracowywania katalogu działań, podejmowanych przez tą formację w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Paulina Łyk-Budna
Psycholog, pedagog, kynoterapeuta. W swojej pracy integruje podejście poznawczo-behawioralne, systemowe, elementy terapii psychodynamicznej i kynoterapii, sięgając po różnorodne techniki, zawsze w służbie indywidualnym potrzebom pacjenta i jego dążeniu do pełni zdrowia. Jest propagatorką idei rodzicielstwa bliskości, doradza w zakresie chustonoszenia. Dużą część jej pracy zajmuje diagnostyka, ponieważ to poznanie przyczyny jest w jej mniemaniu kluczem do znalezienia właściwej metody pracy. W swojej pracy skupia się na poszukiwaniu rozwiązań wydobywając istniejące zasoby osób przeżywających trudności, skutecznie wzbudzając motywację do zmiany. Posiada bogate doświadczenie w pracy z rodzinami (także rodzinami zastępczymi), dziećmi i młodzieżą przeżywającymi kryzysy rozwojowe, trudności emocjonalne, problemy w relacjach interpersonalnych, problemy wychowawcze. Jest zaangażowana w procesy diagnostyczne i terapeutyczne rodzin w sytuacjach okołorozwodowych.

Małgorzata Walczak – Gutmańska
Specjalność kliniczna, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychoterapeutka Terapii Gestalt, Gestalt Play Therapy, Certyfikowany Trener EEG Biofeedback. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Prace swoją poddaje regularnej superwizji, obecnie jest w procesie Certyfikacji. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z ludźmi dotkniętymi kryzysem, krzywdzeniem i/bądź doświadczającymi choroby psychicznej. Pracowała w Fundacji Wielspin-Reha w Poznaniu, zajmując się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią, interwencją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w Poznaniu.

Emilia Głuchowska-Gąsiorowska
Z wykształcenia pedagog, oligofrenopedagog, pracownik socjalny. Od 2015 roku pracuje jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Pracę zawodową jako wychowawca z dziećmi i młodzieżą oraz współpracę z rodzinami podjęłam w 2004 roku w świetlicy socjoterapeutyczne a następnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Posiadam doświadczenie, jako mediator rodzinny i koordynator Konferencji Grupy Rodzinnej oraz jako asystent rodziny. Ukończyłam studium, szkolenia, kursy m.in. z zakresu umiejętności psychospołecznych, profilaktyki agresji, przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, mediacji rodzinnych. Aktualnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji kryzysowej. Od kilkunastu lat prowadzę grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców.

Małgorzata Kamelska
Tytuł magistra psychologii i pedagogiki (Uniwersytet Łódzki), mediator rówieśniczy i rodzinny; dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku psycholog/pedagog szkolny, psycholog dziecięcy. Dodatkowe kwalifikacje to ukończone studia podyplomowe z zakresu ewaluacji w psychologii i pedagogice, mediacji rodzinnych i rówieśniczych oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, programów profilaktycznych, oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych skierowanych na rodzinę i szeroko pojęte środowisko życia dziecka. Życie zawodowe skupiła na wspieraniu rozwoju i terapii dzieci i młodzieży oraz pracy terapeutycznej z dorosłymi. Od 2011 roku współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną. Obecnie kończy 4-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dorosłych w szkole psychoterapii Crescentia zamierzając zakończyć proces certyfikacją w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę superwizuje u dr Artura Kołakowskiego, dr Olgi Olszewskiej. Członek PTP i PTTPB.

Maciej Kluczyk
Absolwent wydziału pedagogiki społecznej na Akademii Bydgoskiem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przez 16 lat pracował jako wychowawca-opiekun w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ukończył Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzonym przez Stowarzyszenie Niebieską Linię oraz Szkołę Trenerów Grupowych. Od 2007 roku prowadzi grupy wsparcia dla dzieci i grupy wsparcia z elementami psychoedukacji dla młodzieży. Jest członkiem Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, gdzie prowadzi grupę terapeutyczną dla dzieci – ofiar przemocy. Od 4 lat współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu, gdzie prowadzi grupę wsparcia dla młodzieży z problemami psychospołecznymi oraz grupę wsparcia dla rodziców. Wraz z żoną prowadzi zawodową rodzinę zastępczą.