KONTAKT:
Arleta Krusik
pokój nr 17
tel: 052 35 92 228

Opracowano na postawie:
Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 93 z późn. zm.).

 1. Kto może ubiegać się o zwrot kosztów.
  • O zwrot kosztów, zwany „refundacją” ubiegać się mogą pracodawcy, którzy zobowiążą się zatrudniać przez okres 36 m-cy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotną lub poszukującą pracy i nie pozostającą w zatrudnieniu.
  • Jednocześnie pracodawcy:
   • nie mogą posiadać zaległych zobowiązań wobec PFRON, Urzędu Skarbowego oraz ZUS (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
   • muszą prowadzić działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy,
   • muszą zobowiązać się do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji związanej z udzieloną pomocą ze środków PFRON.
 2. Warunki ubiegania się pracodawcy o zwrot kosztów.
  • Refundacja kosztów w ww. zakresie stanowi dla przedsiębiorców pomoc de minimis, do której mają zastosowanie odpowiednio:
   • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), albo
   • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de mini mis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
  • Zwrot kosztów nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia [przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.)] za każde utworzone stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
 3. Złożenie wniosku.
  Wnioskodawca ubiegający się o zwrot kosztów składa wniosek w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
  • kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności:
   • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego i aktu notarialnego - w przypadku osób prawnych;
   • umowę spółki cywilnej potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym;
   • w szczególnych przypadkach koncesje lub pozwolenie na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta, zgodnie z odrębnymi przepisami, wymaga takiej koncesji lub pozwolenia;
  • kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia, w którym mają zostać wyposażone stanowiska pracy;
  • odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata (w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata, należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy), wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego;
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON;
  • kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej N I P;
  • aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
 4. Okoliczności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.
  Przy rozpatrywaniu wniosku o zwrot kosztów, bierze się pod uwagę w szczególności:
  • kondycję finansową wnioskodawcy, uprawdopodobniającą zapewnienie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy;
  • wkład wnioskodawcy w wyposażenie stanowisk pracy;
  • potrzeby lokalnego rynku pracy;
  • liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
  • koszty wyposażenia stanowiska pracy;
  • okres działania oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
  • wysokość posiadanych środków Funduszu, przeznaczonych na ten cel na dany rok.
 5. Termin rozpatrzenia wniosku.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, wnioskodawca:
   • informowany jest o stwierdzonych nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku,
   • wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
   Termin ten ulega przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy. W przypadku niezachowania ww. terminu wnioskodawca zostaje poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
  • Wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku zostaje poinformowany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwały, o której mowa w art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje uzasadnienie.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca wzywany jest na negocjacje warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
  • W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Starosta Inowrocławski zawiera z wnioskodawcą umowę.
  • Zwrotem kosztów nie obejmuje się podlegającej odliczeniu kwoty podatku od towarów i usług oraz kwoty podatku akcyzowego.
 6. Stałe elementy umowy cywilnoprawnej.
  Po zakończeniu negocjacji Starosta Inowrocławski zawiera umowę z pracodawcą, która w szczególności zawiera:
  • Zobowiązania Starosty Inowrocławskiego do:
   • wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
   • co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy.
  • Zobowiązania pracodawcy do:
   • poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
   • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty Inowrocławskiego,
   • umożliwienia weryfikacji prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy,
   • informowania Starosty Inowrocławskiego o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
   • rozliczenie otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,
   • zwrotu otrzymanej refundacji oraz odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty Inowrocławskiego do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, a w szczególności:
    • wykorzystania otrzymanej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem,
    • niedokonania w ustalonym terminie wyposażenia stanowisk pracy,
    • niezatrudniania osoby, której dotyczy refundacja przez okres 36 miesięcy od dnia jej zatrudnienia, chyba że w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy zatrudni inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotną lub poszukującą pracy i niepozostającą w zatrudnieniu,
    • zbycia maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska pracy bez zgody Starosty Inowrocławskiego,
    • zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby, której dotyczy refundacja,
   • zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji, w formie uzgodnionej w trakcie negocjacji.
  • Uruchomienie środków Funduszu następuje po przedłożeniu stosownych do przedmiotu umowy dokumentów, a w szczególności:
   • rozliczenia i zestawienia kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
   • faktur, rachunków i dowodów zapłaty potwierdzających poniesione koszty,
   • skierowań dla osób niepełnosprawnych wydanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu,
   • kopii umów o pracę zawartych z osobami niepełnosprawnymi,
   • kopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników,
   • zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne, wydanych przez lekarza medycyny pracy,
   • oceny technicznej rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną w przypadku wytworzenia wyposażenia - koszty oceny i wyceny ponosi pracodawca,
   • wypisu z ewidencji wyposażenia i środków trwałych,
   • dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie zwrotu refundacji.
  • W terminie 7 dni od przedłożenia dokumentacji rozliczeniowej Starosta Inowrocławski występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii, odpowiednio, o przystosowaniu stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. Pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Pracy jest Warunkiem zwrotu kosztów.
  • Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy oraz koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy.
  • Refundację przekazuje Starosta Inowrocławski na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii PIP.
  • Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 m-cy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.. Pracodawca dokonuje zwrotu środków w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Pracodawca nie zwraca tych środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do 36 miesięcznego okresu obowiązkowego zatrudniania osoby niepełnosprawnej.