KONTAKT:
Arleta Krusik
pokój nr 17
tel: 052 35 92 228

Podstawa prawna:

 • art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).


Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy

 1. O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;>
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 2. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku,stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
 4. W przypadku gdy Wnioskodawca jest:
  • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699 i 875) – do wniosku dołącza się:
   • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
   • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;
  • pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:
   • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
   • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 5. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
 6. Podmioty, o których mowa w pkt. 3 przed zawarciem umowy przedstawiają zaktualizowaną informację o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą otrzymanej po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu.


Przyznanie dofinansowania

 1. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek (załącznik nr 1 do Procedur) złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 2. Dofinansowanie może wynosić do 60% kosztów przedsięwzięcia i obejmować wyłącznie osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat inowrocławski.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4. O sposobie rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca zostaje powiadomiony w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.
 5. Wnioski są rozpatrywane po podjęciu przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwały, o której mowa w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. Z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
 6. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu po uzyskaniu opinii Zespołu powołanego do rozpatrywania wniosków. Zespół powołuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zarządzeniem.
 7. Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w przypadku, gdy:
  • program merytoryczny lub celowość zakupu usług i sprzętu nie jest zgodny celami określonymi w niniejszych zasadach,
  • wyczerpany został limit środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 8. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków podejmuje z upoważnienia Starosty Inowrocławskiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Od decyzji dyrektora nie przysługuje odwołanie.


Rozliczenie dofinansowania

 1. Przekazanie środków Funduszu na realizację zadania następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy działającym z upoważnienia Starosty Inowrocławskiego dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, a wnioskodawcą.
 2. Przekazanie środków Funduszu następuje w całości bez obowiązku przedstawienia rachunków lub faktur przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
 3. Rozliczenie następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (faktur, rachunków) opatrzonych przez wnioskodawcę klauzulą: „płatne ze środków PFRON w wysokości....” oraz dowodu uiszczenia udziału własnego.
 4. Do końcowego rozliczenia dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2 do Procedur); w rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatku od towarów i usług, w przypadku wnioskodawców będących płatnikami VAT.


Zobowiązania wnioskodawcy
Wnioskodawca zobowiązany jest do:

 • powiadomienia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w formie pisemnej, o każdej zmianie mającej wpływ na termin lub zakres realizacji jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia;
 • przedłożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu dokumentów rozliczeniowych, w terminie 14 dni od daty ich wystawienia;
 • umożliwienia w każdym czasie przedstawicielowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy oraz udzielenia pisemnej informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania zadania