KONTAKT:
Arleta Krusik
pokój nr 17
tel: 052 35 92 228

Opracowano na podstawie:

 • art.12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2342).

Uprawnieni
Osoby niepełnosprawne:

 • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, które nie osiągnęły wieku emerytalnego;
 • zdolne do samodzielnego prowadzenia planowanej działalności;
 • które nie otrzymały innych środków publicznych na ten cel;
 • które nie korzystały ze środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.


Cele na jakie mogą być przeznaczone środki PFRON

 1. Środki z PFRON mogą zostać przyznane jednorazowo na:
  • podjęcie po raz pierwszy działalności:
   • gospodarczej, bez względu na formę prawną tej działalności,
   • rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną tej działalności,
   • w formie spółdzielni socjalnej,
  • ponowne podjęcie działalności, jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.
 2. Jednorazowe środki przyznawane są jako pomoc de minimis, o której stanowią:
  • rozporządzenie Komisji UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo
  • rozporządzenie Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury(Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str.45).
 3. Wyłączenia:
  • przedmiotowe:
   • zakup akcji, obligacji,
   • pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą (np.: czynsz, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje, itp.), finansowanie szkoleń,
   • koszty wysyłki, transportu, przygotowania, pakowania,
   • koszty podłączenia wszelkich mediów (np.: linii telefonicznych, Internetu oraz koszty abonamentu), zakupu telefonów,
   • zakup nieruchomości i ziemi,
   • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy,
   • leasing maszyn, urządzeń i pojazdów,
   • zakup samochodów osobowych,
   • zakup pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
   • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
   • zakup rzeczy lub usług w stosunku do osób będących: małżonkami, zstępnymi (dzieci, wnuki), wstępnymi (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierbami, zięciami, synowymi, ojczymami, macochami, teściami, rodzeństwem i małżonkami rodzeństwa; za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych,
   • remont lokalu mieszkalnego lub wyodrębnionej części lokalu mieszkalnego, jeśli działalność będzie prowadzona w tym lokalu lub części lokalu (np. 1 pokoju),
   • remonty lub naprawa maszyn i urządzeń;
  • podmiotowe:
   • działalność gospodarcza sezonowa (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 lub 24 miesiące),
   • handel obwoźny oraz gastronomia obwoźna,
   • handel wyłącznie internetowy,
   • handel odzieżą używaną, działalność wykorzystująca automaty samosprzedające,
   • przewóz osób taksówkami,/usługi transportu towarowego i osobowego,
   • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
   • działalność o charakterze hazardowym (np. gry liczbowe, loterie, zakłady wzajemne, gry na automatach),
   • prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem lub Pocztą Polską,
   • prowadzenie lombardu,
   • handel złomem i metalami kolorowymi,
   • prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka,
   • prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie poza terenem powiatu inowrocławskiego,
   • kontynuacja działalności po członku najbliższej rodziny,
   • prowadzenie w danym lokalu/pomieszczeniu działalności gospodarczej o takim samym profilu jak działalność gospodarcza prowadzona już przez inny podmiot w tym samym lokalu/pomieszczeniu,
   • przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu, tj. odkupienie środków trwałych i obrotowych od tego podmiotu oraz prowadzenie tego samego rodzaju działalności w tym samym miejscu.


Złożenie wniosku.
Wnioskodawca ubiegający się o środki składa w Powiatowy Centrum Pomocy Rodziny w Inowrocławiu wniosek, do którego odpowiednio do podanych w nim informacji, dołącza dokumenty potwierdzające:

 • wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności;
 • dokonanie czynności pozwalających na zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności;
 • dokonanie czynności, które pozwolą na zapewnienie płynnej współpracy z dostawcą i kontrahentami;
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy;
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy lub innych osób wymagane w planowanej działalności;
 • doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności;
 • zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • oświadczenie wnioskodawcy i jego współmałżonka o posiadaniu zadłużenia (pod rygorem przewidzianym art. 233 §1 K.K.);
 • pozyskane zezwolenia, koncesje, licencje, itp.;
 • zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej (w przypadku działalności rolniczej);
 • zaświadczenie z urzędu gminy o wygaśnięciu obowiązku w podatku rolnym (w odniesieniu do działalności rolniczej), lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku;
 • dokumenty dotyczące zabezpieczenia wnioskowanych środków;
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do prowadzenia


Okoliczności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.
Rozpatrując złożony wniosek dokonuje się oceny planowanej działalności biorąc pod uwagę m.in.:

 • formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności;
 • wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności;
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
 • planowane wydatki, które wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych środków;
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy;
 • uprawnienia i kwalifikacje:
  • wnioskodawcy, w przypadku samodzielnego wykonywania czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji,
  • wnioskodawcy lub innych osób, w przypadku wykonywania przez nie czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji;
 • doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności;
 • zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej;
 • wysokość pozostających w dyspozycji starosty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w danym roku.


Termin rozpatrzenia wniosku.

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, wnioskodawca informowany jest o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Termin ten ulega przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy złożony przed jego upływem, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nie leżących po stronie wnioskodawcy. W przypadku niezachowania ww. terminu wnioskodawca zostaje poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku zostaje poinformowany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwały, o której mowa w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca wzywany jest na negocjacje warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od doręczenia wezwania.
 4. W terminie 14 dni od dnia pozytywnie zakończonych negocjacji Starosta zawiera z wnioskodawcą umowę.
 5. W przypadku nieuzgodnienia warunków umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ust. 3, umowy nie zawiera się. Termin ten podlega przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy, jeżeli zakończenie negocjacji nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 6. Wprzypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporządza uzasadnienie.


Stałe elementy umowy i przekazanie środków

 1. Umowa zawiera w szczególności:
  • zobowiązanie Starosty do:
   • wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
   • co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy;
  • zobowiązanie wnioskodawcy do:
   • przyznanych środków na cele i rodzaje wydatków określone w umowie,
   • prowadzenia działalności gospodarczej, działalności rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres:
    • co najmniej 12 miesięcy, jeżeli środki zostały przyznane w kwocie nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, albo
    • co najmniej 24 miesięcy, jeżeli środki zostały przyznane w kwocie wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
   • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,
   • umożliwienia wykonania przez starostę czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b,
   • informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy niezwłocznie po ich wystąpieniu,
   • rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,
   • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215 i 2244), podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów i usług sfinansowanych z przyznanych środków:
    • w terminie 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
    • w terminie 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku, w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, wynika kwota do zwrotu,
   • zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty, w przypadku naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy:
    • otrzymanych środków oraz
    • odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
   • zabezpieczenia zwrotu kwoty środków,
   • poinformowania starosty o nieprowadzeniu lub prowadzeniu działalności oraz jej zakresie w terminie 12 miesięcy po upływie odpowiednio okresu, o którym mowa w pkt 2 lit. b,
   • przedstawienia, w terminie 14 dni od zawarcia umowy odpowiednio:
    • zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
    • odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
    • zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków spółdzielni socjalnej,
    • innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności,
    • przedstawienia kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, (jeżeli jest to konieczne do prowadzenia planowanej działalności) w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków;
    • podania numeru rachunku bankowego.
   • Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej.
   • Nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. k i lit. l w wymaganych terminach skutkuje wygaśnięciem umowy. Jeżeli środki zostały przekazane, wnioskodawca zwraca środki,na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. h.


Rozliczenie środków

 1. Rozliczenie wnioskodawcy z wykorzystania środków następuje na podstawie:
  • faktur,
  • umów kupna-sprzedaży,
  • innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie wnioskodawcy do zapłaty lub stanowiących dowód zapłaty za nabywane rzeczy lub usługi, z datą wystawienia (zawarcia) po dniu podpisania umowy.
 2. Przy zakupie środków trwałych używanych konieczna jest wycena rzeczoznawcy (koszt wyceny obciąża wnioskodawcę).