Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje o przedłużeniu rekrutacji do II tury projektu pod nazwą "AKTYWNOŚĆ - INTEGRACJA" do 28 lutego 2022 roku. 
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do skorzystania z naszej oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zaprasza osoby niepełnosprawne, w wieku aktywności zawodowej, niepracujące, zamieszkujące na terenie Powiatu Inowrocławskiego do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „AKTYWNOŚĆ – INTEGRACJA”.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo

Działanie: 09.02.00 Włączenie społeczne

Poddziałanie: 09.02.01 Aktywne włączenie społeczne

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze Powiatu Inowrocławskiego, w tym na obszarach rewitalizacji, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych (w tym dla otoczenia). Działania skierowane do beneficjentów projektu będą miały charakter zarówno wsparcia indywidualnego, rodzinnego jak i środowiskowego.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z m.in. treningu motywacji
i kompetencji, coachingu, doradztwa zawodowego, kursów zawodowych oraz staży zawodowych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 52 35 92 228.

Osoby do kontaktu: Arleta Krusik, Magdalena Osadnik

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są poniżej lub w siedzibie Centrum pokój 017. Formularze można składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu, pokój 017 lub wysyłać pocztą tradycyjną na adres Centrum w terminie do 28.02.2022 r.