KONTAKT:
Arleta Lasecka
pokój nr 22
tel: 52 35 92 258


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu jest realizatorem programu korekcyjno–edukacyjnego. Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Głównym celem programu korekcyjno-edukacyjnego jest powstrzymanie sprawców przemocy przed jej stosowaniem. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

 • powstrzymania przez uczestników programu przed dalszym stosowaniem przemocy,
 • rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • uznania przez uczestników programu swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
 • zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
 • uzyskania przez uczestników programu informacji możliwości podejmowania działań terapeutycznych.

Powyższe cele będą osiągane poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, diagnostycznych i poznawczych, które mają za zadanie:

 • uświadomienie sprawcom czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez nich świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez nich systemów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa”, który ma za zadanie zapobieganie użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów bez agresji,
 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych osób,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Adresatami programu mogą być tylko i wyłącznie sprawcy przemocy, dlatego warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez kandydatów faktu stosowania przez nich przemocy w rodzinie.
Uczestnikami programu mogą być osoby:

 • skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienia podstawowej terapii;
 • które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Do programu nie przyjmuje się osób:

 • chorych psychicznie,
 • osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, które nie przeszły podstawowego cyklu terapii,
 • które nie są sprawcami przemocy.

Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
Deklaracja uczestnictwa w programie 31.19 kb 295 Pobierz Zobacz