KONTAKT:
Arleta Lasecka
pokój nr 22
tel: 052 35 92 258

Informacje

Szczegółowe informacje dotyczące repatriacji są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pomoc repatriantom
Rodzaje udzielanej repatriantom pomocy zostały określone w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2016 roku, poz. 400 z późn. zm.)
Za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Jest polskiego pochodzenia;
 2. Przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
 3. Nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa niżej:
  • utraciła obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji na podstawie niniejszej ustawy lub
  • repatriowała się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do jednego z państw będących stroną tych umów, lub
  • w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działała na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka.
 4. Przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 5. Złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:


Udzielanie pomocy repatriantom odbywa się na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest udzielanie i wypłacanie pomocy finansowej. Pomoc finansową udziela się jednorazowo w postaci zasiłków ze środków budżetu państwa na:

 • pokrycie kosztów przejazdu,
 • zagospodarowanie i bieżące utrzymanie na każdego członka rodziny,
 • pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu.


Inną formą pomocy jest zwrot części kosztów związanych z remontem mieszkania. Repatriantowi, który przybył do Polski i poniósł koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych kosztów. Decyzję o przyznaniu pomocy na częściowe pokrycie kosztów w związku z wykonaniem remontu lub adaptacji mieszkania wydaje starosta. Jest to zadanie starosty z zakresu administracji rządowej.
Ponadto repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia prac, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta może zapewnić aktywizację zawodową przez:

 1. Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
  • utworzenie stanowiska pracy,
  • przeszkolenie repatrianta,
  • wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.
 2. Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.