KONTAKT:
Arleta Lasecka
pokój nr 22
tel: 052 35 92 258

Informacje

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Polaka dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Podstawy prawne

  • Ustawa o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1272 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka (Dz.U. 2016 poz. 1382)
  • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (M.P. 2016 poz. 890)
  1. Starosta właściwy dla miejsca pobytu w Polsce cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
  2. Starosta składa wniosek do właściwego Wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.
  3. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego Starosta wykonuje powyższe zadanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Decyzja Wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego jest przekazywana właściwemu staroście w celu jej wykonania, gdy stanie się ostateczna, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez cudzoziemca.
  5. Wypłaty świadczeń będą dokonywane w okresach miesięcznych przez Starostę Inowrocławskiego (za pośrednictwem Centrum), czyli wskazanego przez Wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwego ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
  6. Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje Starosta wskazany przez Wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.