„Samodzielność-Aktywność-Mobilność” jest pakietem programów, którego celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Obok narzędzi wspomagających mieszkalnictwo, pojawił się także moduł umożliwiający uzyskanie dofinansowania do zakupu samochodu. Moduł ten skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową i zakłada likwidację barier transportowych.

Dofinasowanie może być przyznane osobie spełniające następujące warunki:

  • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • oświadczy że, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku;
  • oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania;
  • posiada ważne prawa jazdy kategorii B - w przypadku wnioskowania o dofinasowanie samochodu dostosowanego do potrzeb kierowcy z niepełnosprawnością.

           

Program jest skierowany do wąskiej grupy odbiorców i osoby potrafiące samodzielnie przesiąść się samochodu z wózka inwalidzkiego nie mogą z niego skorzystać.

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego, tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Zarówno kierowca jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim. Wniosek należy składać do PFRON za pomocą platformy SOW. Osoby nie objęte programem Mobilność osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu lub słuchu mogą zaspokoić swoje potrzeby związane z likwidacją barier transportowych w programie „Aktywny samorząd” poprzez dostosowanie posiadanych pojazdów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON.