KONTAKT:
Natalia Maciejewska
tel: 52 35 92 228

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej
w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).

 1. O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które złożą do Centrum odpowiedni wniosek wraz
  z załącznikami i nie uzyskały w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 95% przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania ustala Komisja ds. rozpatrywania wniosków powołana przez Dyrektora PCPR.
 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zadania poniesionych przed podpisaniem umowy ze środków Funduszu.
 4. Wnioski mogą być składane w trakcie całego roku w tradycyjnej papierowej formie
  lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia
 5. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup oraz montaż urządzeń lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier technicznych, w szczególności:

- zakup, montaż i dostawa platformy schodowej,

- zakup, montaż i dostawa windy zewnętrznej lub wewnętrznej,

- zakup, montaż i dostawa krzesełka schodowego,

- zakup, montaż i dostawę schodołazu,

- zakup i montaż innych urządzeń do transportu pionowego,

- zakup, montaż i dostawę podnośników transportowych lub kąpielowych,

- zakup, montaż i dostawę poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

- zakup łóżka rehabilitacyjnego,

- zakup i montaż sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych (siedzisko wannowe, leżak kąpielowy, taboret/krzesło prysznicowe, wózek toaletowy, nadstawka na muszlę ustępową, itp.),

- zakup i montaż roweru trójkołowego,

- wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń grzewczych na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej
o znacznym stopniu niepełnosprawności zamieszkującej samotnie lub
z inną osobą niepełnosprawną,

- zakup i montaż innych niewymienionych urządzeń odpowiadających na indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

 1. Wnioski mogą być składane w każdym czasie. PCPR w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje osobę, która go złożyła, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. W przypadku gdy powstaną wątpliwości odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych mających wpływa na przyznanie dofinansowania, wzywa Wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 3. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier technicznych w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie składając wniosek w roku następnym.
 4. Inne informacje szczegółowe:
 • wniosek o dofinansowanie musi zawierać uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celu jakim jest likwidacja barier technicznych;
 • przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych;
 • Wnioskodawca przedstawia ofertę przedmiotu, do którego ubiega się o dofinansowanie
  i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy;
 • Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Centrum w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia;
 • przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę:
  1. faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców – o terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia rachunku,
  2. dowodu uiszczenia udziału własnego oraz sprawdzeniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, przelewem na wskazane konto;
 • przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową;
 • w rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych;
 • przekazanie środków finansowych następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów;
 • jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu procedowaniu;
 • wnioski rozpatrywane są przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków powołaną przez Dyrektora Centrum;
 • podczas rozpatrywania wniosków bierze się pod uwagę związek wnioskowanego przedmiotu z rodzajem niepełnosprawności Wnioskodawcy, a także zasadność wniosku;
 • dofinansowaniem nie mogą być objęte artykuły gospodarstwa domowego oraz sprzęt RTV.
 1. O dofinansowanie do instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, olejowe
  lub elektryczne mogą ubiegać się tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności zamieszkujące samotnie lub zamieszkujące z innymi osobami niepełnosprawnymi.
 2. Dofinansowanie do budowy instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną oraz zakupu i montażu urządzeń do centralnego ogrzewania dokonuje się wg następujących etapów:
 • wnioski rozpatrywane są kwartalnie;
 • w przypadku osób, które złożyły wniosek o dofinansowanie innego niż ww. rodzaje ogrzewania wniosek automatycznie zostaje rozpatrzony negatywnie;
 • u Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do 31 marca danego roku dokonuje się wizji lokalnej w miejscu zamieszkania celem weryfikacji wniosku i dokonania dokumentacji fotograficznej oraz określenia stopnia samodzielności na podstawie „Oceny stanu psychofizycznego” Załącznik nr 1 do procedury;
 • wnioski złożone w następnych kwartałach rozpatrywane są w identyczny sposób, o ile Centrum dysponuje jeszcze środkami finansowymi;
 • wnioski opiniowane są przez Komisję powołaną przez Dyrektora Centrum, która określa, czy wnioskodawca kwalifikuje się do ewentualnego przyznania dofinansowania;
 • po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Wnioskodawca przedkłada:
 • projekt techniczny instalacji,
 • ofertę cenową lub kosztorys ofertowy na montaż instalacji.
 1. Wnioski są rozpatrywane wg ww. zasad po otrzymaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do momentu ich wyczerpania.
 2. W przypadku śmierci Wnioskodawcy, któremu zostało przyznane dofinansowanie środki finansowe nie mogą zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy. Oznacza to, że przyznane dofinansowanie nie zostanie wypłacone również najbliższym członkom rodziny pomimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego ze zmarłym Wnioskodawcą, jak również i pełnomocnikowi czy opiekunowi prawnemu Wnioskodawcy.

Likwidacja barier technicznych

Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
Wniosek 238.73 kb 135 Pobierz Zobacz
Zaświadczenie lekarskie 66.86 kb 311 Pobierz Zobacz
Klauzula informacyjna 132.87 kb 259 Pobierz Zobacz
uzasadnienie wniosku 73.14 kb 292 Pobierz Zobacz