KONTAKT:
Natalia Maciejewska
pokój nr 17
tel: 52 35 92 228

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie wiedzy. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić jej kontakt z otoczeniem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).

 1. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które złożą do Centrum odpowiedni wniosek wraz z załącznikami.
 2. Wnioski mogą być składane w trakcie całego roku w tradycyjnej papierowej formie lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl).
 3. Wysokość dofinansowania do zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług
  z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Każdorazowo kwotę dofinansowania określa Dyrektor Centrum.
 4. Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
 6. Podczas rozpatrywania wniosków bierze się pod uwagę związek wnioskowanego przedmiotu z rodzajem niepełnosprawności Wnioskodawcy, a także zasadność wniosku.
 7. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celu jakim jest likwidacja barier w komunikowaniu się.
 8. Wnioski mogą być składane w każdym czasie. PCPR w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje osobę, która go złożyła, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 9. W przypadku gdy powstaną wątpliwości odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych mających wpływa na przyznanie dofinansowania, wzywa Wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 10. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności ich wpływu do Centrum do momentu wyczerpania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrywany poza kolejnością.
 11. Wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku zostaje poinformowany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwały, o której mowa w art. 35 a ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 12. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier w komunikowaniu się w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić
  o dofinansowanie składając kompletny wniosek w roku kolejnym.
 13. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęty zakup oraz montaż urządzeń lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, w szczególności:

- zakup komputera i tabletu bez oprogramowania i oprzyrządowania wyłącznie dla osób poruszających  na wózkach inwalidzkich (w tym dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w wieku od 6 do 16 roku życia),

- zakup komputera i tabletu z oprogramowaniem i/lub oprzyrządowaniem stosownym do wynikającej z orzeczenia niepełnosprawności, z symbolem 01-U, 03-L, 04-O, 12-C (w tym dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w wieku od 6 do 16 roku życia),

- zakup programów komputerowych ułatwiających komunikację,

- zakup czytaka,

- zakup i montaż innych niewymienionych urządzeń odpowiadających na indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej.

W przypadku wniosku na zakup urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, Wnioskodawca przedstawia zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz określa jakiego rodzaju problemy w komunikowaniu się ma Wnioskodawca, oraz w jaki sposób dany sprzęt zniweluje te bariery.

 1. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Podczas rozpatrywania wniosku bierze się pod uwagę związek wnioskowanego przedmiotu z rodzajem niepełnosprawności Wnioskodawcy, a także zasadność wniosku.
 2. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków powołaną przez Dyrektora Centrum
 3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach osoby niepełnosprawne niespełniające ww. kryteriów, a posiadające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać dofinansowanie po pozytywnej opinii Komisji ds. rozpatrywania wniosków oraz Dyrektora Centrum. Wniosek takiej osoby rozpatrywany jest pod kątem indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 4. Dofinansowaniem nie mogą być objęte artykuły gospodarstwa domowego oraz sprzęt RTV.
 5. Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie mogą być objęte urządzenia medyczne, telefony komórkowe (iPhony), drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. Wyjątek stanowi klawiszowy telefon komórkowy w pełni udźwiękowiony, zaprojektowany z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących (np. BlindShell Classic – klawiszowy telefon komórkowy).
 6. Wnioskodawca przedstawia ofertę urządzenia, do którego ubiega się o dofinansowanie od wybranego przez siebie sprzedawcy/wykonawcy/dostawcy, i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy.
 7. Przed podpisaniem umowy na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego z dostępem do internetu, Wnioskodawca musi przedstawić umowę na posiadanie łącza internetowego, lub oświadczenie, że posiada stały dostęp do internetu.
 8. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Centrum w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
 9. Przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę:
 • faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców o terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia rachunku,
 • dowodu uiszczenia udziału własnego oraz sprawdzeniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, przelewem
  na wskazane konto.
 1. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową.
 2. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 3. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych.
 4. Przekazanie środków następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów.
 5. Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 6. W przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik, do wniosku powinno być dołączone pełnomocnictwo.
 7. Wnioski będą rozpatrywane wg ww. procedur po otrzymaniu środków z PFRON.
 8. Wnioskodawca zobowiązany jest w okresie 3 lat następujących po roku otrzymania dofinansowania umożliwienia przedstawicielowi  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przeprowadzenia kontroli  w zakresie przedmiotu umowy.
 9. W przypadku śmierci Wnioskodawcy, któremu zostało przyznane dofinansowanie środki finansowe nie mogą zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy. Oznacza to, że przyznane dofinansowanie nie zostanie wypłacone również najbliższym członkom rodziny pomimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego ze zmarłym Wnioskodawcą, jak również i pełnomocnikowi czy opiekunowi prawnemu Wnioskodawcy.

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
Wniosek 238.37 kb 132 Pobierz Zobacz
Zaświadczenie lekarskie 66.86 kb 354 Pobierz Zobacz
Klauzula informacyjna 132.87 kb 186 Pobierz Zobacz
uzasadnienie wniosku 73.14 kb 381 Pobierz Zobacz