KONTAKT:
Małgorzata Łaniecka
pokój nr 15
tel: 52 35 92 256

Etapy składania wniosków i przyznawania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych/ środków pomocniczych:

 1. Uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od uprawnionego do tego lekarza.
 2. Zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ.
 3. Pobrać fakturę proforma lub w przypadku zakupu przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego za gotówkę fakturę oryginalną.
 4. Pobrać z PCPR odpowiedni wniosek o dofinansowanie i dołączyć do tego następujące załączniki:
  • kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
  • fakturę proforma lub w przypadku zakupu przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego za gotówkę fakturę oryginalną,
  • kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze,
  • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 5. Złożyć wniosek w odpowiednim PCPR.
 6. Rozpatrzenie wniosku następuje po otrzymaniu środków z PFRON.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015 r. poz. 926 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U.2019 r. poz. 1267 z późn. zm.).