KONTAKT:
Arleta Krusik
pokój nr 17
tel: 052 35 92 228

Podstawa prawna:

Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).

 

 1. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy.

1) O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
 2. b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
 3. c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2) Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących    po stronie tego podmiotu.

3) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

4) W przypadku gdy Wnioskodawca jest:

 1. a) podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) - do wniosku dołącza się:

     - zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz poprzedzające go dwa lata kalendarzowe albo oświadczenie  o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

     - informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;

 1. b) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:

      - potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

      - informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

    - informację, o której mowa w pkt. 4a.

5) W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dofinansowanie udzielane jest jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 1, z późn. zm.).

6) Pomoc, o której mowa w pkt. 5 nie może być udzielona jeżeli podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

7) Podmioty, o których mowa w pkt. 5 przed zawarciem umowy przedstawiają zaktualizowaną informację o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, otrzymanej po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu. (Załącznik nr 1 do Procedury).

 1. Przyznanie dofinansowania.
 • Dofinansowanie następuje na wniosek złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 • Dofinansowanie może wynosić do 60% kosztów przedsięwzięcia i obejmować wyłącznie osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat inowrocławski.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 • O sposobie rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca zostaje powiadomiony w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.
 • W przypadku powstałych wątpliwości odnośnie do podanych we wniosku     o dofinansowanie danych mających wpływ na przyznanie dofinansowania, Wnioskodawca wzywany jest do złożenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc  od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 • Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski:
 1. niekompletne;
 2. Wnioskodawców, którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, byli stroną umowy z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy;
 3. Wnioskodawców posiadających zaległości wobec Funduszu.
 • Wnioski rozpatrywane są po podjęciu przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwały,     o której mowa w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                        i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573                       z późn. zm.).
 • Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu po uzyskaniu opinii Zespołu powołanego do rozpatrywania wniosków. Zespół powołuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu rozporządzeniem.
 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
 • Podstawą dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków funduszu stanowi umowa zawarta pomiędzy działającym z upoważnienia Starosty Inowrocławskiego dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, a Wnioskodawcą.
 • Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie między innymi w przypadku, gdy:
 1. program merytoryczny lub celowość zakupu usług i sprzętu nie jest zgodny z celami określonymi w niniejszych zasadach;
 2. wyczerpany został limit środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 

 1. Rozliczenie dofinansowania.
 • Przekazanie środków Funduszu następuje w całości bez obowiązku przedstawienia rachunków lub faktur przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.
 • Rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (faktur) opatrzonych przez Wnioskodawcę klauzulą: „płatne ze środków PFRON w wysokości....” oraz dowodu uiszczenia udziału własnego.
 • Do końcowego rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2 do Procedur).
 • W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatku od towarów i usług, w przypadku Wnioskodawców będących płatnikami VAT.

 

 1. Zobowiązania Wnioskodawcy.
 • Powiadamianie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, w formie pisemnej, o każdej zmianie mającej wpływ na termin lub zakres realizacji jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
 • Przedłożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu dokumentów rozliczeniowych,    w terminie 14 dni od daty ich wystawienia,
 • Umożliwienie w każdym czasie przedstawicielowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy, oraz udzielenia pisemnej informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania zadania.

 

 1. Załączniki do wniosku.

Do wniosku należy załączyć:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG;
 2. statut;
 3. dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej 2 lata;
 4. sposób reprezentacji (z mocy ustawy, wpis w rejestrze sądowym, pełnomocnictwo).
 5. udokumentowane posiadania rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
 6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis plus zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz poprzedzające go dwa lata kalendarzowe albo oświadczenie          o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
 7. oświadczenie, że Wnioskodawca (w przypadku przedsiębiorców) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej wg kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy;
 8. kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej - dotyczy pracodawców prowadzących ZPHR;
 9. informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku - dotyczy pracodawców prowadzących ZPHR;
 10. oświadczenie potwierdzające posiadanie środków własnych w wysokości nieobjętej dofinansowaniem.

 11. Załączniki do rozliczenia.

Do rozliczenia należy dołączyć:

 1. listę osób uczestniczących w imprezie wraz podaniem stopnia niepełnosprawności;
 2. sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania wraz z fakturami/rachunkami opatrzonymi przez Wnioskodawcę klauzulą: "Płatne ze środków PFRON w wysokości ...", dowodem uiszczenia wkładu własnego.

Wnioski w formie elektronicznej składać należy za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia

Sport kultura rekreacja i turystyka

Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
Wniosek 235.41 kb 104 Pobierz Zobacz
Oświadczenie 52.27 kb 72 Pobierz Zobacz
Sprawozdanie 137.11 kb 64 Pobierz Zobacz
Lista załączników 44.90 kb 76 Pobierz Zobacz
.