KONTAKT:
Dominika Witczak
pokój nr 16
tel: 052 35 92 257

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) -zwanej dalej "ustawą", rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1937) zwanego dalej rozporządzeniem oraz Zarządzenia Nr 8 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z 25 marca 2022r. dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

 1. Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi:
  • 30% przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnoprawności,
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  • 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.
 2. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w pkt 1, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata (nie dotyczy niepełnosprawnych osób w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat, uczących się i niepracujących).
 3. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w pierwszej kolejności otrzymują niepełnosprawne osoby w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności oraz niepełnosprawne osoby dorosłe, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne i w roku poprzedzającym złożony wniosek nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dotyczy również młodziezy uczącej się, która ukończyła 18 rok życia).
 4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w drugiej kolejności otrzymują dorosłe osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne i w roku poprzedzającym złożony wniosek, nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 5. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w następnej kolejności otrzymują dorosłe osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności albo równoważne i w roku poprzedzającym złożony wniosek, nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 6. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w następnej kolejności otrzymują niepełnosprawne osoby dorosłe, które:
  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne i korzystały w roku poprzedzającym z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne i korzystały w roku poprzedzającym z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • posiadają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności albo równoważne i korzystały w roku poprzedzającym z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 7. Wniosek o dofinansowanie do turnusu można składać przez cały rok.
 8. Przy przyznawaniu dofinansowania podstawowym kryterium jest faktyczna sytuacja zdrowotna wnioskodawcy opisana przez lekarza we wniosku lekarskim.
 9. Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie przed uzyskaniem dofinansowania ponosi wyłącznie wnioskodawca.
 10. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 11. W przypadku gdy Centrum poweźmie wątpliwości w sprawie złożonego wniosku, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 12. Centrum w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 13. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.