Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz.59 z późn.zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny oraz opiekunowi faktycznemu dziecka ( jest ot osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).


Warunkiem otrzymania świadczenia jest to, aby osoba nie podejmowała lub zrezygnowała z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności. To drugie orzeczenie powinno dodatkowo zawierać wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem podzielnym i przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień.

Kiedy nie będzie świadczenia:
  • Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
  • Osoba wymagająca opieki:
    • została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, za wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
    • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na dziecko, którym ma się opiekować,
    • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
    • na osobę wymagająca opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.